มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนช่วยชุมชน

ดร. วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่า และส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการ U2T มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นายชลิต ตรีนิตย์ เจ้าหน้าที่คลินิก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี และทีมงาน U2T ตำบลสามเรือน จัดอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ณ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา