มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์นิตยา ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยระดับอำเภอ โดยมี นายจิโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

พร้อมได้รับเมตตาจาก พระครูสุทรพจนบัณฑิต รศ.ดร. เจ้าคณะอำเภอขนอม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 5 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา พระครูนันทพลาภิรม เจ้าคณะตำบลทุ่งใส เจ้าอาวาสวัดเกล็ดแรด (เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสิชล) พระครูสุทธิสุวรรณารักษ์ เจ้าอาวาสวัดธารทอง (เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขนอม) พระครูวิจิตรพัฒนาการ (เจ้าอาวาสวัดชนสังขรณพิจิตร) พระครูบรรพตบุญญานุกูล (เจ้าอาวาสวัดใน) และ พระครูปลัดศุภชัย ภูริญาโณ (วัดธารทอง) ณ วัดธารทอง หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรมให้ลึกซึ้งแตกฉานมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ เพื่อนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและความคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ที่มีสัญชาติไทย มีศีลจารวัตรที่งดงาม ตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะอุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6 -9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ ทุนอบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระราชูปถัมภ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรสมทบการทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา