มทร.ธัญบุรี ‘สร้างอัตลักษณ์-ความแตกต่าง’ หัตถกรรมจักสานไม่ไผ่ จ.ปราจีนบุรี

“โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตสุ่มไก่พรีเมี่ยม ของดี-ของฝากประจันตคาม” ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน นำทีมอาจารย์ออกแบบโครงสร้างโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้มอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

โดย ผศ.ดร. ปกรณ์เกียรติ์ เล่าวว่า ต้องการสร้างอัตลักษณ์และสร้างความแตกต่างให้แตกต่างจากที่อื่น สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ทั้งในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการชุมชน ให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทาน ปราศจากเชื้อรา ป้องกันมอด ปลวก พัฒนาสีสันลวดลายที่สวยงาม ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจน ยกระดับการสร้างและพัฒนา ได้ร่วมมือกับ บริษัท วงศ์ไผ่ จำกัด และชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย เพื่อพัฒนาและยกระดับกระบวนการผลิตสุ่มไก่เกรดพรีเมี่ยม พัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน (สุ่มไก่เกรดพรีเมี่ยม) สร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในส่วนการตลาด ได้นำผลิตภัณฑ์ขายบนเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย การดำเนินโครงตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

ผศ.ดร. ปกรณ์เกียรติ์ เพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 9 ระยะ ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับกระบวนการผลิตสุ่มไก่พรีเมียม อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์สถานภาพเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับรายได้สุ่มไก่พรีเมียม อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การป้องกันมอด-แมลง และการรักษาคุณภาพของไผ่ในกระบวนการเพาะปลูก” อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กระบวนการเตรียม และอาบน้ำยาธรรมชาติป้องกันมอด-แมลงและเชื้อรา” อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และการเตรียมไผ่เส้นจักสาน” อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การออกแบบลวดลาย และเทคนิคการจักสานสุ่มไก่เกรดพรีเมี่ยม” อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีชุมชน” อบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์” อบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคนิคการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกระทรวง สร้างรายได้และการคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยสู่ลูกหลาน

ทางด้าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย นายสำรวย  อ่อนเกิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหอย เล่าว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ว่างจากการทำนาคนในชุมชนจะจักสานผลิตภัณฑ์จำหน่าย โดย สุ่มไก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ราคาสุ่มไก่ต่อ 1 เถา โดย 1 เถามี 5 ใบ ราคาอยู่ที่ 500-700 บาท แต่เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ทำให้ยอดการสั่งสุ่มไก่ลดลง ทางกลุ่มจึงอยากพัฒนาและยกระดับสุ่มไก่และผลิตภัณฑ์จักรสานของทางกลุ่ม อาจารย์ทาง มทร.ธัญบุรี เข้ามาให้ความรู้ซึ่งสมาชิกในกลุ่มมีภูมิปัญญา อาจารย์เข้ามาแนะนำเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะในส่วนของลวดลายสุ่มไก่เกรดพรีเมี่ยม ช่องทางการตลาด สำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งจะมีประโยชน์ต่อชุมชน มีพื้นที่ในการพัฒนาฝีมือ และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป

สนใจ และต้องการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มวิสาหกิจหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ตำบลบ้านหอย จ.ปราจีนบุรี สามารถเลือกซื้อได้ทาง banhoishop.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวันเพ็ญ 081-782-6993