U2T ตำบลขนอม ขับเคลื่อนโครงการหลักสูตรระยะสั้น หมากลอยแก้ว

คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (U2T ตำบลขนอม) ภายใต้การดูแลของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม

โดย อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ หัวหน้าโครงการ อาจารย์นำฝน จันทร์นวล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมกัน จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสินค้าจากผัก ผลไม้ (หมากลอยแก้ว) สนับสนุนงบประมาณโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศาลาประชาคม ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางพรรณสิริ บำรุง นายกเทศมนตรีตำบลขนอม เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมและกล่าวต้อนรับวิทยากร พร้อมกับให้กำลังใจและขอขอบคุณพี่น้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขาม ตำบลขนอม และนักเรียนจาก กศน.อำเภอขนอม ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาความรู้ เพื่อการสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้เสริม ของตนเอง ชุมชน และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณทางคณะทำงาน U2T ตำบลขนอม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ที่จัดโครงการ กิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง ส่วนทางด้านเทศบาลตำบลขนอมก็พร้อมที่จะผลักดัน สินค้าของชุมชนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น พร้อมกับหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนอีกหลากหลายช่องทาง

สำหรับกิจกรรม ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้จาก อาจารย์สยุมพร แซ่แต้ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการถ่ายทอดวิธีการทำหมากลอยแก้ว​ ตั้งแต่กระบวนการเลือกหมาก​ เคล็ดลับที่ทำให้หมากมีสีขาวน่ารับประทาน จนกระทั่งวิธีการบรรจุหมากลอยแก้วให้สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยตระหนักถึงความสะอาด ถูกสุขอนามัยทุกขั้นตอน

การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้าน และผู้ที่มีความสนใจ เพราะจะได้มีความรู้ มีทักษะในด้านการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และยืดอายุของวัตถุดิบนั้นๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ มาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและคนในชุมชน​ โดยทางคณะ​ทำงาน​ U2T ​ขนอม​ มุ่งหวังที่จะผลักดันทุกผลิตภัณฑ์​ให้ขึ้นเป็​น​สินค้า​ OTOP​ ต่อไป