กรมป่าไม้เพาะกล้าไม้พันธุ์ดีแจกฟรี 50 ล้านกล้า รับที่สถานีเพาะชำ 108 แห่งทั่วประเทศ

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่ากรมป่าไม้จะส่งเสริมการสร้างป่าในเมืองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกว่า 7 หมื่นแห่ง เพื่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนดูแลพื้นที่เสื่อมโทรมและพันธุ์กล้าไม้ให้กับหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจจะขอฟื้นฟูพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้จัดไว้ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 20 หน่วยงาน มีพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูดูแลไปแล้วกว่า 4,153 ไร่ สำหรับในปีนี้

“เราได้เตรียมเพาะกล้าไม้พันธุ์ดีอีกหลากหลายชนิด อาทิ ไม้เศรษฐกิจ และไม้มีค่าที่สามารถตัดขายได้กว่า 50 ล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน และองค์กรต่างๆ ที่สนใจ ทั้งนี้ สามารถขอรับกล้าไม้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ 108 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลกล้าไม้แต่ละชนิดให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย”นายชลธิศ กล่าว

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงขั้นตอนการขอรับกล้าไม้ว่า สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถขอรับกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองได้รายละไม่เกิน 1,500 กล้าต่อปี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอรับกล้าไม้ที่จุดบริการกล้าไม้ พร้อมตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ แล้วรับกล้าไม้นำกลับไปปลูกได้ทันที ถ้าในกรณีที่เป็นหน่วยงาน องค์กร วัด และโรงเรียน สามารถทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ เพื่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ พร้อมแนบโครงการ รายละเอียดของพื้นที่เตรียมการปลูก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ พ.ศ. 2552 จากนั้นจะพิจารณาสนับสนุนกล้าไม้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4292-3 ต่อ 5551 ในวันและเวลาราชการ อย่างไรก็ตาม กรมป่าไม้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนกล้าไม้ โดยคำนึงถึงขนาด ลักษณะของพื้นที่ในการนำกล้าไม้ไปปลูก และพิจารณาจัดชนิดของกล้าไม้พร้อมทั้งจำนวนให้เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ของผู้รับกล้าไม้ แต่จะต้องไม่เป็นการขอรับกล้าไม้เพื่อนำไปทำธุรกิจการค้า

“สำหรับประชาชน ที่รับกล้าไม้จากกรมป่าไม้ไปปลูกแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจและติดตามประเมินคุณภาพกล้าไม้หลังการปลูก รวมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเพิ่มพื้นที่ป่า ทางกรมป่าไม้ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานราชการและที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งหากมีผู้สนใจในการเพิ่มพื้นที่ป่า แต่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ ก็สามารถมาร่วมทำ CSR กับทางกรมป่าไม้ได้เช่นกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์