วว.จับมือบริษัทจุลไหมไทยวิจัยพัฒนาผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า

นางฉันทรา  พูนศิริ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสุวรรณี คุ้นวงศ์ กรรมการบริษัทจุลไหมไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ไร่กำนัลจุล จังหวัดเพชรบูรณ์

ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยจากสิ่งเหลือทิ้งการเกษตรของบริษัทจุลไหมไทย จำกัด เช่น เศษอาหารปลา และผลไม้ รวมทั้งการพัฒนา ยกระดับ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงาน วว. เพื่อให้บริษัทฯ มีองค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยสำหรับใช้ในระบบเกษตรกรรมต้นน้ำของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาเป็นธุรกิจในการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตร อาหารแปรรูป ไหมสิ่งทอ มีเป้าหมายประกอบการในอนาคตมุ่งส่งสินค้าที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยสืบสานปณิธานจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อพัฒนาธุรกิจให้กับเกษตรกร สังคมและชุมชนในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้ยืนยาว และคืนธุรกิจที่ดีให้กับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป