ย้ำผลสำเร็จเกษตรอินทรีย์นาโส่ได้คุณภาพในระดับสากล

กลุ่มเกษตรกร นาโส่ จังหวัดยโสธร อีกหนึ่งความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพได้มาตรฐานตามระบบงานเกษตรอินทรีย์ สู่การส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ย้ำจุดยืน เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรและระดับประเทศให้ก้าวไกลสู่สากล

นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงตัวอย่างความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรในการทำนาข้าวอินทรีย์ จากการถอดบทเรียนกลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่ ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อการส่งออกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้สารเคมีมาเป็นการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) มีการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในต่างประเทศผ่านสหกรณ์        กรีนเนท จัดตั้งตลาดนัดสีเขียวในระดับชุมชน อำเภอ และจังหวัด เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแปลง ทั้งข้าวอินทรีย์ ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล อาหารแปรรูป เป็นต้น

กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่  มีจำนวนสมาชิกทั่วไป  53 คน เนื้อที่รวม 10,620 ไร่ สมาชิกปลอดสารพิษ 320 คน เนื้อที่รวม 6,582 ไร่ สมาชิกเกษตรอินทรีย์ 265 คน เนื้อที่รวม 7,269 ไร่ ได้ผลผลิตที่รับรองมาตรฐาน เช่น ข้าวหอมมะลิทั่วไป 2,500 ตัน ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ 1,000 ตัน ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 800 ตัน ข้าวมะลิแดง 20 ตัน ข้าวเหนียว กข6  20 ตัน โดยบรรจุภัณฑ์ ติดป้ายระบุมาตรฐานชัดเจน ใช้ตราทุ่งรวงทอง

ทำการส่งออกต่างประเทศ โดยสหกรณ์กรีนเนท จำกัด ในระบบแฟร์เทรดขนส่งทางเรือ ส่วนตลาดภายในประเทศ ขายปลีกหน้าโรงสี ขายส่งเครือข่ายสหกรณ์และพ่อค้า ตลาดสีเขียวเมืองยโสธร  ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม บริษัทเอกชน กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุนสวัสดิการแฟร์เทรด ถึงตรงผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการผลิตข้าวไรซ์เบอรรี่อินทรีย์ จากสมาชิก 70 ครอบครัว เนื้อที่รวม 387 ไร่ รับซื้อจากสมาชิกในราคาที่เป็นธรรม เก็บสต็อกในฉางเก็บ บรรจุกระสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งมอบบริษัทสยามออร์แกนิค โดยรถขนส่งของกลุ่ม

ทั้งนี้ ทางกลุ่มยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร และขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ ในการร่วมจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล ซึ่งนำไปสู่การพัฒนา และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป ท่านที่สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดการดำเนินงานของกลุ่มเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี โทร. 045 344 653 หรือ อีเมล [email protected]