มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา คัดสรรผลงานวิจัยเด่น เพื่อเข้ารับการพิจารณา พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน Thailand Research Expo 2021 โดยมีคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า ตลอดจนคณะผู้บริหารเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 9 ราชมงคล เยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล โดยมีผลงานของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย

1.ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมสายอุดมศึกษาระดับดีมาก ในจิตรกรรมไทยประเพณีสร้างสรรค์ ชุด “ภาพสะท้อนปริศนาธรรมกายนคร” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา กลุ่มด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ผลงานเครื่องนำคืนแอลกอฮอล์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้รังสีอาทิตย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดี และรางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษากลุ่มด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) ผลงานหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อในอาคาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ 4. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดีมาก และรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา กลุ่มด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาตรี) ผลงานหุ่นยนต์ดับเพลิงขั้นต้นควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัล Silver Award จากผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว จากคณะเกษตรศาสตร์ และรางวัลการประกวด “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน และฟื้นปูม้าคืนสู่ทะเลไทย โดยได้รับรางวัลชมเชย ธนาคารปูม้าบ้านหยงสตาร์ จังหวัดตรัง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณะทำงานด้านการวิจัย พร้อมผลักดันไปสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อไป