ส่องตลาดพริกเขียวมัน จ.สงขลา ส่งออกตลาดมาเลเซีย สร้างรายได้เกษตรกรปีละ 40,600 บาท/ไร่

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและตลาดพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา (พริกเขียวมัน) ของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคใต้ ปัจจุบันพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าให้กับจังหวัดกว่า 99.47 ล้านบาท/ปี ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปทำเป็นเครื่องเทศ วัตถุดิบในการผลิตซอสพริกและบริโภคผลสด

สถานการณ์ภาพรวมพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดาของจังหวัดสงขลา ปี 2564 พบว่า มีเนื้อที่ปลูกทั้งจังหวัดรวม 2,450 ไร่ (ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) มีเกษตรกรผู้ปลูก 1,158 ราย ให้ผลผลิตรวม 3,978.80 ตัน ปลูกในอำเภอระโนด และอำเภอกระแสสินธุ์ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่นาข้าวขุดเป็นแปลงในการปลูก และบางส่วนปลูกหลังจากการทำนาปี ซึ่งเกษตรกรมีการจัดการแปลงที่ดินเป็นแบบยกร่องและแบบไม่ยกร่อง โดยแยกเป็นปลูกแบบยกร่องประมาณ 2,156 ไร่ หรือร้อยละ 88 และปลูกแบบไม่ยกร่องประมาณ 294 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ทั้งนี้ เกษตรกรเน้นการปลูกแบบยกร่องมากกว่า เนื่องจากพื้นที่ปลูกพริกเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง เกษตรกรจึงต้องยกร่องและยังสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลผลิต

จากการติดตามของ สศท.9 พบว่า พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 36,824 บาท/ไร่/ปี ฤดูกาลเพาะปลูกช่วงเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม โดยใน 1 ปี สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 8-10 ครั้ง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,624 กิโลกรัม/ไร่/ปี เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 40,600 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 3,776 บาท/ไร่/ปี ผลผลิตจะออกมากที่สุดในเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม ร้อยละ 83.77 และออกกระจายอยู่ในเดือนอื่นๆ ร้อยละ 16.23 ของผลผลิตทั้งหมด โดยราคาขายพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดาชนิดสด (กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2564) เฉลี่ยอยู่ที่ 25 บาท/กิโลกรัม

ด้านสถานการณ์ตลาดพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดาของจังหวัดสงขลา พบว่า ผลผลิตเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 90) ส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ประมาณ 3,580.92 ตัน โดยผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นผู้รวบรวม ขนส่งโดยรถผ่านด่านศุลกากรสะเดาและด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และบางส่วนส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ส่วนผลผลิตที่เหลือ (ร้อยละ 10) เกษตรกรจะจำหน่ายให้กับพ่อรายย่อยในพื้นที่ ซึ่งจากการส่งออกผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดกว่า 99.47 ล้านบาท/ปี นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดที่สามารถสร้างมูลค่าสูง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรควรศึกษาถึงโรคที่จะเกิดตามฤดูกาล ควรเฝ้าระวังโรคระบาดที่จะเกิดในฤดูฝน เช่น โรคกุ้งแห้ง (แอนแทรกโนส) และโรครากเน่า อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตได้ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช และควรใช้สมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติและสารเคมีบางส่วนในการกำจัดศัตรูพืชหากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดพริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์จินดา จังหวัดสงขลา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.9 โทร. 074-312-996 หรืออีเมล [email protected]