สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง มีกำไร 11.79 ล้านบาท สมาชิกศรัทธาในระบบสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ปีทางบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ของสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด  พร้อมให้คำแนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ในการบริหารกิจการงานของสหกรณ์  ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงและทำให้เกิดศรัทธาแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง  โดยมีคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 160 คน โดยพร้อมเพียงกัน  ณ ห้องประชุมพายรำเพย  สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

นายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ได้ก่อตั้งจดทะเบียนขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีกลุ่มสมาชิก 43 กลุ่ม มีสมาชิกสหกรณ์ 2,306 คน  ทุนเรือนหุ้น 118,416,410 บาท มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น  377,544,464.74 บาท  จัดสรรเป็นทุนสำรอง  1,189,474.04 บาท ของกำไรทั้งหมด เป็นเงินปันผลร้อยละ 6  สหกรณ์ดำเนินธุรกิจ 5ด้าน คือ 1.ธุรกิจเงินรับฝาก  สหกรณ์รับฝากเงินทั้งสิ้น  จำนวน 179,603,698.15 บาท 2. ธุรกิจสินเชื่อ  สหกรณ์ได้ปล่อยเงินกู้ให้สมาชิกเพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค โดยจ่ายเงินกู้ระยะสั้น ระหว่างปี จำนวน 97,200,465 บาท 3.ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์ได้จัดหาสินค้าที่สมาชิกต้องการมาจำหน่ายแก่สมาชิกระหว่างปี  จำนวน 79,572,751.68 บาท 4.ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  สหกรณ์มีการรวบรวมข้าวเปลือก และมันสำปะหลัง ระหว่างปี จำนวน 25,220,468.25 บาท 5.ธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ให้บริการรถดำนาและรถเกี่ยวนวดข้าว ระหว่างปี  110 ราย จำนวน  1,137,612.56 บาทสหกรณ์มีการดำเนินงานมีกำไรสุทธิทั้งปี 11,794,212.04 บาท ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้สหกรณ์ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2565  เพื่อใช้เป็นแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 ของสหกรณ์ ในระยะเวลา 5 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ สถาบันสหกรณ์การเรียนรู้ สู่นวัตกรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเข้มแข็ง มั่งคง และยั่งยืนเพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตนำไปสู่การสร้างกรอบทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพื่อพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่า  สหกรณ์ฯ แห่งนี้ในอดีตที่ผ่านมาเคยประสบปัญหาทางด้านการบริหารจัดการจนเกือบต้องเลิกและถอนชื่อ แต่คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวได้นำอดีตมาเป็นบทเรียน ประกอบกับความมุ่งมั่น ของคณะกรรมการและสมาชิกที่ยังมีความศรัทธาอยู่อย่างเต็มเปี่ยมทำให้สหกรณ์เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้สามารถยืนขึ้นได้อีกครั้ง  ณ ปัจจุบันปีนี้สหกรณ์มีกำไรจากผลประกอบการ จำนวน 11.79 ล้านบาทขณะเดียวกันได้เน้นย้ำคณะกรรมการเอาปัญหาความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นบทเรียน  เป็นเครื่องย้ำเตือนใจไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นอีกและขอบคุณสมาชิกทั้งรุ่นอดีตถึงรุ่นปัจจุบัน ที่มีความมุ่งมั่นเชื่อถือ และมีความศรัทธาต่อสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ของเราจนสามารถผ่านวิกฤตมาได้อย่างสง่างามซึ่งเป็นผลดีที่ทำให้สมาชิกเชื่อมั่นว่าระบบสหกรณ์มีความมั่นคงเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้ต่อไป