ยโสธรเตรียมสร้างศิลปะบนผืนนาข้าว วาดฝันสู่เป็นเมืองต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่แปลงนาข้าว ในพื้นที่บ้านโคกกลาง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ชาวนาเริ่มลงมือช่วยกันปลูกข้าวอินทรีย์ ขึ้นแล้ว โดยมี นางอังคณา บุญสาม หัวหน้าเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร นำเจ้าหน้าที่ ในหน่วยของตน เข้าร่วมช่วยกันปลูกข้าวในนาข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นแปลงนา ของคุณธนมน วัฒนเรืองโกวิท ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ วิธียโสธร และยังมีวัตถุประสงค์ ที่จะสร้างไอเดียทำศิลปะบนพื้นนาอินทรีย์ ให้มีสีสัน จึงได้เลือกข้าวหอมมะลิและข้าวก่ำ เป็นข้าว 2 ชนิด มาทำการสร้างภาพศิลปะที่เกิดจากต้นข้าวจริงๆ อีกด้วย

คุณอังคณา เปิดเผยว่า โดยแปลงนาที่จะได้รับการส่งเสริมนั้น จะต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า รวมทั้งการเผาตอซังข้าว ขั้นตอนการเตรียมดินนั้น จะต้องมีการเตรียมดินด้วยการปลูกปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทืองถั่วพร้า ก่อนจะดำนาก็จะต้องไถกลบปุ๋ยพืชสด และใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ผลิตขึ้นเอง หรืออาจซื้อเลือกซื้อปุ๋ยชีวภาพที่มีการรับรองคุณภาพ ส่วนการสร้างศิลปะบนพื้นนาในนาข้าวอินทรีย์ ตามวิธีการของเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรนั้น ก็เพื่อเป็นการรณรงค์และเพื่อสนับสนุนการขยายพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ของจังหวัดยโสธร โดยการนำของ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายบุญธรรมเลิศ สุขีเกษม ที่ได้มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร ให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยให้คนเดินทางมาเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์การทําเกษตรอินทรีย์ผสมผสานการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยโสธร

นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายตระหนัก รับรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ อีกด้วย และในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 ก็จะมีการจัดกิจกรรมชวนกัน”ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” โดยจะมีการพบปะกันของประชาชนทุกภาคส่วน และผู้ประกอบการ ร่วมกับทาง จังหวัดยโสธร มีการลงนาม MOU ร่วมสร้างจังหวัดต้นแบบด้านเกษตรอินทรีย์ หรือยโสธรโมเดล ก้าวสู่ตลาดโลก วางเป้าขยายพื้นที่ไปทั่วประเทศต่อไป จากนั้นคุณอังคณา ได้สาธิตวิธีการปลูกข้าวแบบนาโยน จากต้นกล้าที่เตรียมมาสำหรับปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย และสะดวก อีกด้วย