ปี 2565 กศน.เพื่อประชาชน กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ

“กศน.เพื่อประชาชน กศน.ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ เป็นสิ่งที่ท้าทายในการขับเคลื่อนงานนโยบาย กศน. ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประชาชน ผู้รับบริการ เราไม่ได้ทำงานเพื่อคนหนึ่งคนใด แต่ทำงานเพื่อองค์กรของเรา ให้ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนว่า กศน.มีความสำคัญและความจำเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้”

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวตอนหนึ่งระหว่างมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 2/2564 และนโยบายที่สำคัญอื่นๆ ให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ (25 ตุลาคม 2564)

ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.

นโยบายสำคัญ ในปี 2565

ในปี 2565 ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ ได้แก่

1. การน้อมนำพระบรมราโชบาย โครงการพระราชดำริสู่การปฏิบัติ (โคก-หนอง-นา โมเดล/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/จิตอาสา)

2. การนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เสมา 3) ที่มอบนโยบายการเร่งพัฒนาอาชีพให้หลากหลายและทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งใส่ใจดูแลการพัฒนาหลักสูตรการสอนผู้พิการ

เลขาธิการ กศน. ถ่ายรูปกับผู้บริหาร กศน.

ส่วนการนำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. สู่การปฏิบัติ ดรงสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้คุณภาพ อาทิ การปรับปรุงหลักสูตร การวัดผลประเมินผล การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้และการนิเทศ กำกับ ติดตาม

เลขาธิการ กศน. ติดตาม เสมา 3 ลงพื้นที่ภาคใต้

ขณะเดียวกัน ให้ความสำคัญกับการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีตั้งครรภ์ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาและดิจิตอล การสร้างสมรรถนะและทักษะชีวิต อาชีพ และวิชาการ

เลขาธิการ กศน. เยี่ยมชมผลงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

การพัฒนาองค์กร/สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ อาทิ ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล ให้มีคุณภาพ การส่งเสริมกลุ่ม กศน.จังหวัด ให้เข้มแข็ง การให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการสร้างอาสาสมัคร กศน.

เลขาธิการ กศน. ดูงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ ได้แก่ การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พัฒนาบุคลากร ทุกประเภททุกระดับ การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ เหล่านี้ มีเป้าหมายในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริการให้กลุ่มเป้าหมายมีความสุข มีทักษะสมวัย เก่ง ดี และกล้า บุคลากรในสังกัดมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีขวัญและกำลังใจที่ดี และงานมีคุณภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ถ่ายทอดความเข้าใจไปสู่บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติต่อไป เพื่อให้เป็น “กศน. เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” อย่างแท้จริง

เลขาธิการ กศน. ดูงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ด้านการบริหารงาน เลขา กศน. ให้ความสำคัญและแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ต้นน้ำ คือ หน่วยงานกลุ่มศูนย์ส่วนกลาง ที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนงาน ดูแลช่วยเหลือ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 2. กลางน้ำ คือ สถาบัน กศน.ภาค และสำนักงาน กศน.จังหวัด ในการขับเคลื่อนงานนโยบายไปสู่พื้นที่ และเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานงานระหว่างต้นน้ำ 3. ปลายน้ำ คือ  กศน.อำเภอ และกศน.ตำบล เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน นำผลไปสู่เป้าหมายของการทำงาน

“เราจะต้องขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จะอาศัยตนเองคนเดียวคงยาก เพราะงาน กศน.เป็นงานที่ใหญ่ เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นความหวังของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และต้องการสร้างคุณภาพให้เกิดกับประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ซึ่งต้องอาศัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการร่วมกันขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ” ดร.สุรศักดิ์ กล่าว

ดังนั้น เป้าหมายสำคัญในปี 2565 ภายใต้สโลแกน “กศน. เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. จึงกำหนดภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพในทุกมิติ ทั้งการจัดการเรียนรู้ การสร้างสมรรถนะและทักษะ การพัฒนาและส่งเสริมองค์กรและแหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้เข้าถึงประชาชนทุกคนทุกระดับในสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณ ข้อมูลข่าวและภาพประกอบข่าวจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ