มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 นครศรีธรรมราช ถ่ายทอด ระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ สู่ชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบนวัตกรรมชุมชน ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์” ครั้งที่ 2 โดย ดร. สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์เมธาพร มีเดช อาจารย์ ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง และ อาจารย์นพดล ศรภักดี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ตำบลท้องเนียน ณ ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คุณอัคฆพันธุ์ ทองจันทร์ หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการที่ 9 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์อภิรัญร์ จันทร์ทอง หัวหน้าหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มชุมชน วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาออก และผู้ที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet และ On Site เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารแปรรูปจากทะเล ปลาหวานสมุนไพร (หญ้าหวาน) หรืออาหารทะเลอื่นๆ

ซึ่งตู้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้งานในรูปแบบของความร้อนในกระบวนการอบแห้ง ซึ่งเป็นที่นิยมโดยทั่วไปทั้งในระดับชาวบ้าน เพราะการตากแห้งนี้ง่าย สะดวก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย แต่การตากแห้งในที่โล่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเปื้อนฝุ่นละออง มีแมลงรบกวนหรือวางไข่ไว้ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายภายหลังได้ และยังมีปัญหามาจากฝนตกซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการตากแห้งอีกด้วย การใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้

 

สำหรับ “การออกแบบนวัตกรรมชุมชน ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์” นี้ ทางคณะทำงานได้ร่วมกับ หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม และ ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพลังงาน ในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถใช้งานตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ในช่วงฤดูฝนได้ด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบประหยัด อีกทั้งมีการพัฒนาความรู้ให้สามารถผลิตเครื่องอบลมร้อนขนาดเล็กใช้เองได้ในครัวเรือนอีกด้วย