‘นครลำปาง’ ผุดสร้างเตาขยะติดเชื้อ หลายหน่วยร่วมลงนามแล้ว

นายกิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง เผยว่า เนื่องจากเทศบาลนครลำปางยังไม่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกหลักสุขาภิบาล ขณะที่สถานบริการด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีเพิ่มขึ้น ทำให้ขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นด้วยเกิดการปนเปื้อนไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป ทำให้เชื้อโรคต่างๆ แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมได้ จึงศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามูลงฝอยขยะติดเชื้อเทศบาลนครลำปาง สำหรับรองรับมูลฝอยติดเชื้อและจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน รวม 13 จังหวัด เพื่อกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นตามมาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการระบายมลพิษทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน การระบายมลพิษทางอากาศจากปล่องเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด การก่อสร้างระบบกำจัดขยะดังกล่าว กำจัดขยะติดเชื้อได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3.2 ล้านกิโลกรัม ต่อปี และเป็นศูนย์กลางในการบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลจังหวัดลำปาง และพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 1 และ 2 รวม 13 จังหวัด กำหนดการก่อสร้างเตาเผาขยะในปี 2562 ภายในบริเวณบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ใช้เวลาดำเนินการ 3 ปี ในวงเงิน 380 ล้านบาท

“ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นของบฯ การทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนึ่งในขั้นตอนการของบฯ หลังจากทำบันทึกข้อตกลงแล้วก็จะยื่นเรื่องทั้งหมดส่งไปยังสำนักงบประมาณ นอกจากนี้ ทำประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกล้วยแพะ จะเป็นที่ตั้งของการก่อสร้างเตาเผาขยะเรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้ เทศบาลนครลำปาง สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลสุรศักดิ์มนตรี และโรงพยาบาลเขลางค์นครราม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครลำปาง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด