“หรอยแรง” เครื่องแกงใต้ กระจายรายได้สู่ชุมชน

เมื่อพูดถึงภาคใต้ สิ่งที่ทุกคนมักนึกถึงคือทะเล หาดทราย และอาหารรสจัดจ้านเผ็ดร้อน หอมสมุนไพรคละคลุ้งเป็นเอกลักษณ์ของ “อาหารใต้” สีของอาหารส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองจากขมิ้น ส่วนรสเค็มนั้นก็จะได้จากกะปิ ส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องเทศ หรือที่ชาวใต้เรียกว่าเครื่องแกง โดยเครื่องแกงของชาวใต้นั้นเป็นเครื่องแกงที่ใช้สมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบในการทำเครื่องแกงส้ม แกงเผ็ด แกงคั่ว ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทำให้อาหารใต้มีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

กลุ่มวิสาหกิจบ้านในควน จังหวัดตรัง

จุดเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชนบ้านในควน

ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่คนในชุมชน แม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านในควน หมู่ที่ 7 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง จึงมีความคิดริเริ่มในการรวมกลุ่มกันโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาวเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุน เกิดเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควนทำกิจกรรมผลิตเครื่องแกงสมุนไพรเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกชุกตลอดปี ไม่สามารถกรีดยางได้ทุกวัน จึงมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้น ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

โดยการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควนถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เกิดการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น จนเกิดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว และเนื่องจากได้รับการสนับสนุนทั้งกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการตลาด จากสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาวและหน่วยงานต่างๆ จึงเกิดการพัฒนายกระดับสินค้าจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านในควนในเวลาต่อมา

คุณอำนาจ เซ่งเซี่ยง เกษตรอำเภอย่านตาขาว และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมเยียนกลุ่ม

จุดเด่นเคล็ดลับความอร่อย

เพราะรสชาติที่อร่อยถูกปาก จึงทำให้เครื่องแกงบ้านในควนได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว มีการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี กระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สารกันบูด ประกอบกับเคล็ดลับในการใช้เกลือบดผสมร่วมกับวัตถุดิบคุณภาพดีจึงทำให้เครื่องแกงสามารถเก็บรักษาได้นาน และด้วยการผลิตที่มีการกำหนดสัดส่วนวัตถุดิบต่างๆ อย่างแม่นยำ ทำให้ได้เครื่องแกงที่มีรสชาติคงที่

คุณรินรดา จันทระ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน เล่าว่า จุดเด่นของเครื่องแกงแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควนคือ ความหอมของสมุนไพรต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกง เนื่องจากกลุ่มมีการผลิตสินค้าตามออเดอร์ของลูกค้า ไม่มีการสต๊อกของไว้จำหน่ายในปริมาณมากๆ เครื่องแกงที่ได้จึงสดใหม่มีกลิ่นหอมสมุนไพร ไม่มีกลิ่นสาบ หอมเข้าเนื้อ ถึงพริกถึงเครื่อง ลูกค้าติดใจในรสชาติและคุณภาพสินค้า จึงกลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าประจำ เกิดการบอกต่อความอร่อยทำให้เครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควนเป็นที่รู้จักมากขึ้น

ส่วนผสมเครื่องแกง ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น หอม ใหม่ สด สะอาด รสชาติเข้มข้น

รายได้และช่องทางการตลาด

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน มีการผลิตเครื่องแกงเฉลี่ยเดือนละ 450-500 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 58,500-65,000 บาทต่อเดือน ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่และใกล้เคียง โดยเป็นร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด มีการจัดส่งสินค้าไปยังร้านอาหารไทยในต่างประเทศ รวมถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกิจในการจัดงานบุญ งานศพต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มเฉลี่ยเดือนละ 3,000-4,000 บาท ปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น โดยมีการขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ก และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว เทศบาลตำบลในควน เป็นต้น

สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ความต้องการของลูกค้าสู่การพัฒนา

เพราะใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควนจึงมีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนารสชาติ ชนิดสินค้า และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ในส่วนของรสชาตินั้นมีการพัฒนาปรับปรุงรสชาติตามคำติชมของลูกค้าเรื่อยมาจนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษา และยังมีการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายสร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้น เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไตปลา เครื่องแกงมัสมั่น เครื่องแกงเขียวหวาน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนสมุนไพร ขนมไทย ขนมเบเกอรี่ต่างๆ

เครื่องแกง

ผลประโยชน์สู่ชุมชน

นอกจากการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มแล้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควนยังมีการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน โดยการรับซื้อวัตถุดิบในการผลิตเครื่องแกง จำพวก ตะไคร้ ขมิ้น พริกไทย จากเกษตรกรในชุมชนและชุมชนข้างเคียง เกิดรายได้หมุนเวียนแก่คนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอดความรู้ในการทำเครื่องแกงและขนมต่างๆ แก่เด็กนักเรียนและกลุ่มผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป

เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงพริก รสชาติเข้มข้น

ไม่อยากพลาด ความอร่อย ติดต่อได้ที่นี่

หากใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องกรรมวิธีการผลิตหรือสั่งซื้ออุดหนุนเครื่องแกงใต้ รสชาติเข้มข้นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน สามารถติดต่อได้ที่ บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 7 บ้านในควน ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และสามารถสั่งซื้อผ่านทางเฟซบุ๊กกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน (ขนมทองม้วนสมุนไพร) หรือติดต่อผ่านทาง คุณรินรดา จันทระ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน โทร. 081-080-7925 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว โทร. 075-281-241