กสส. ปลื้มยอดขายสินค้า 8 สหกรณ์นำร่อง ผ่าน ThaiTrad.com ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) เปิดเผยว่า ผลการจำหน่ายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com ซึ่งเชื่อมโยงกับหลายประเทศทั่วโลก ในนามของคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลางในโครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีการค้าขาย ผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น เป็นการยกระดับรายได้และขยายตลาดสินค้าเกษตรในขบวนการสหกรณ์

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่า ผลการเจรจาธุรกิจเกิดมูลค่าการซื้อขายคาดการณ์ 1 ปี ประมาณ 80 ล้านบาท (ข้อมูล 5 มกราคม 2565) จากสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่องโครงการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 8 แห่ง สินค้าจำนวน 42 รายการ ได้แก่ สินค้ากลุ่มข้าว โคนมและโคเนื้อ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจำนวน 22 บริษัท จาก 9 ประเทศ คือ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และอินเดีย จากความสำเร็จเบื้องต้นนี้จะเป็นการทำให้สหกรณ์อื่นๆ เห็นช่องทางการขยายโอกาสทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้น สร้างโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

“ทั้งนี้ ได้เกิดคู่เจรจาการค้า 59 คู่ สินค้าที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ นมอัดเม็ด สินค้าสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่อง เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีคุณภาพ ในปี 2564 ที่ผ่านมาเมื่อเข้าร่วมโครงการนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดเวทีอบรมการค้าบนระบบแพลตฟอร์ม เช่น การทำกิจกรรมการค้าออนไลน์แบบจับคู่ธุรกิจ หลักเกณฑ์การขายสินค้าของบนแพลตฟอร์ม เป็นต้น ให้กับทั้ง 8 สหกรณ์ เนื่องจากผู้ค้าต้องมีความพร้อมด้านสินค้าสำหรับยอดการเจรจาธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อในระบบ นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนช่องทางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดของสถาบันเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในความร่วมมือนี้มี 19 สหกรณ์ให้ความสนใจเข้าร่วม และได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ AWC จำนวน 12 สหกรณ์ เจรจากับผู้ประกอบการ 14 แห่ง มีคู่เจรจารวม 41 คู่ ผลการเจรจา คาดว่าใน 1 ปีนี้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาท (ข้อมูล 5 มกราคม 2565)” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สำหรับสหกรณ์นำร่องจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com ในปี 2564 มีจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี และในปี 2565 ตั้งเป้าว่าจะดึงสหกรณ์เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ThaiTrade.com อีกประมาณ 10 แห่ง ซึ่งจะต้องเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการค้าขายกับต่างประเทศ และตั้งเป้าอบรมสหกรณ์เข้าร่วมค้าผ่านแพลตฟอร์ม  Phenixbox.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้าในประเทศประมาณ 70 สหกรณ์ โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อไป