คณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดแข่งขันโฟล์คซอง ครั้งที่ 2

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ค้นพบว่า ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเจริญเติบโต ซึ่งการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี มีจุดหมายเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมทางด้านดนตรี ได้สร้างอุปนิสัยที่ดี ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยดนตรีสามารถช่วยสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้จากการใช้ประโยชน์ของดนตรีที่เหมาะสม ซึ่งในสภาวะปัจจุบันสังคมไทย ครอบครัวส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง เยาวชนมีการใช้เทคโนโลยีอย่างขาดความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลให้ขาดความอดทน ขาดสมาธิ และขาดทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

การพัฒนาสุนทรียภาพทางด้านดนตรี เป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนามนุษย์ในการพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สุนทรียภาพ และสังคม อันเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการ IED Music Contest ครั้งที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาที่มีความสามารถทางดนตรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่การพัฒนาฝีมือในระดับมืออาชีพต่อไป และในกิจกรรมดังกล่าวมีผลการแข่งขันดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วงเวียน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Libby B

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงตั้งสายรุ่ง

– รางวัลชมเชย ได้แก่ วง Stand One

– รางวัลชมเชย ได้แก่ วง The Duet

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)      ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและมุ่งเน้นเรื่องการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ