วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพาณิชยนาวี และร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกในการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ในสาขาเครื่องกลเรือ จึงได้เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเรือ และห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงวิศวกรรมเครื่องกลเรือ โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการศึกษา และได้นำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป