วว. โดย LAB บริการสกัด ศึกษาความปลอดภัย วิเคราะห์ทดสอบสารสกัดจากกัญชา/กัญชง สำหรับใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ในส่วนของ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ซึ่งเปิดให้บริการวิเคราะห์ทดสอบกัญชา ผลิตภัณฑ์กัญชา สารสกัดแคนนาบินอยด์ (Cannabidiol ; CBD) และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกัญชา/กัญชง เป็นส่วนประกอบ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมรายการวิเคราะห์ทดสอบ ได้แก่ 1. โลหะหนักในพืชกัญชา 2. สารสำคัญ THC/CBD ในสารสกัด 3. สารสำคัญ THC/CBD ในซอสและในนม และ 4. จำนวนแบคทีเรีย ยีสต์และราทั้งหมดที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (TAMC) ในพืชกัญชา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบ รวมทั้งส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายและส่งออกสินค้า ยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดการกีดกันทางการค้า

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. เปิดให้บริการเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง ครอบคลุม 6 ชนิดตัวอย่าง ได้แก่ พืชกัญชา ตำรับยาแผนไทย น้ำมันกัญชา สารสกัด ผลิตภัณฑ์ยาจากน้ำมันกัญชา และผลิตภัณฑ์อาหาร มีรายการทดสอบ ดังนี้ ปริมาณสารสำคัญ การตรวจเอกลักษณ์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง โลหะหนัก สารพิษจากเชื้อรา การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ตัวทำละลายตกค้าง นอกจากนั้น ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบองค์ประกอบและชนิดของกรดไขมัน โอเมก้า 3 และ 6 เพื่อเพิ่มมูลค่าในน้ำมันจากเมล็ดกัญชง โดยการให้บริการของ วว. ครอบคลุมทุกรายการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ สร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศและป้องกันการผูกขาดทางด้านยา และสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารโดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตาม พ.ร.บ.อาหารว่าด้วยเรื่องการนำกัญชาและกัญชงมาใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อขอขึ้นทะเบียน อย. รวมถึงการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาให้ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย

วว. พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ในการบริการวิเคราะห์ทดสอบเกี่ยวกับกัญชา/กัญชง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ซี ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-323-1672-80 (ณิชกุล คำมูนนา และกิตติ บรรจงจิตรชัย) โทรสาร 02-323-9165 อีเมล [email protected], [email protected] และสามารถศึกษารายละเอียดค่าบริการทดสอบ ได้ที่ https://www.tistr.or.th/MTC/