เกษตรฯ อัดงบหมื่นล. หนุนอินทรีย์ที่ 5 เอเชีย

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ กำลังเดินหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะ 5 ปี เป้าหมาย ปี 2564 จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ และมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30,000 ราย โดยสินค้าเกษตรอินทรีย์จะจำหน่ายในประเทศ40% และจำหน่ายตลาดต่างประเทศ 60% ทั้งนี้ ผลการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์รายใหม่ในปี 2560 รวมทั้งประเทศ ขณะนี้มีเกษตรกรทั้งสิ้น 3,671 ราย พื้นที่เพิ่มขึ้น 33,372 ไร่ โดยแยกเป็น ข้าว 30,355 ไร่ พืชผสมผสาน 2,577 ไร่

“ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก รวม 318 ล้านไร่ ใน 183 ประเทศ มีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก รวม 3 ล้านล้านบาท โดยไทยมีพื้นที่ผลิต รวม 3 แสนไร่ เป็นอันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 60 ของโลก ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคทั้งด้านผลิต การค้า การบริโภค และการบริการ โดยภายใน 5 ปี ไทยจะสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อันดับ 5 ของเอเชีย” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2560 ได้ดำเนินนโยบายเกษตรอินทรีย์เป็น 2 ส่วน คือที่จังหวัดยโสธร ซึ่งมีการปลูกข้าวอินทรีย์เป็นพืชหลัก ปลูกพืชผักหลังนา และเลี้ยงไก่อินทรีย์เป็นกิจกรรมเสริม และพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งพืช ปศุสัตว์ และประมงอินทรีย์ ส่วนกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานได้แบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มเริ่มใหม่ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่พร้อมยกระดับ และกลุ่มสุดท้าย ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน