วว. จับมือ อบจ.กาญจนบุรี นำ วทน. บริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นด้านสถานที่ในการผลิตการแปรรูปให้ได้มาตรฐาน สามารถสร้างแบรนด์สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระยะเวลาบูรณาการดำเนินงาน 3 ปี โอกาสนี้ นายสมพร มั่งมี กรรมการบริหาร วว. ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ 2 อบจ.กาญจนบุรี

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. และ อบจ.กาญจนบุรี มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับสินค้าภาคการเกษตร การบริหารจัดการระบบการผลิตที่ยั่งยืน รวมไปถึงการช่วยยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์กรเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ทั้งในด้านเทคโนโลยีก่อนการเก็บเกี่ยว ได้แก่ การคัดเลือกสายพันธุ์พืช การปลูก การวิเคราะห์ทดสอบดิน เทคโนโลยีปุ๋ย เทคโนโลยีเกษตรปลอดภัย ตลอดจนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ วว. ยังมีความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับโรงงานนำทาง ผ่านการดำเนินงานและถ่ายทอดความรู้จากนักวิจัยและบุคลากรของ วว. ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีไปผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า อบจ.กาญจนบุรี มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้พี่น้องประชาชน สร้างอาชีพใหม่ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรล่วงหน้า รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี ทำให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ อบจ.กาญจนบุรี พร้อมให้ความร่วมมือในการกำหนดนโยบายและแนวทางสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อนำมาซึ่งการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009