บพท. ร่วม สกสว. สนับสนุนทุนวิจัย มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนธุรกิจในระดับท้องถิ่นเชื่อมโยงธุรกิจประมงและผลิตภัณฑ์ชุมชน “เปลี่ยนจุดผ่านให้เป็นจุดพัก Pakbara Village Destination” สตูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย คณะทีมวิจัย จัดกิจกรรมเสวนา “เปลี่ยนปากบาราจากจุดผ่านให้เป็นจุดพัก” ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมโมเดลธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงธุรกิจประมงในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันตอนล่าง สนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยได้รับเกียรติ นายธานี หะยีมะสา และ นายอำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ในโอกาสเดียวกันได้รับเกียรติจาก นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล เขต 2 สตูล เป็นตัวแทนระดับจังหวัด และ นายสุมาตรา แซะอาหลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ กล่าวนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจปากบารา ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปากบารา จังหวัดสตูล

กิจกรรมเสวนาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจประมงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 เป็นลักษณะการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ ผู้นำเที่ยว ผู้นำชุมชน ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนจุดผ่านให้เป็นจุดพัก” (Pakbara Village Destination) ประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพักที่ปากบาราแบบ   3 วัน 2 คืน ความพร้อมของผู้ประกอบการและชุมชนที่จะรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การจับคู่ธุรกิจให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มากที่สุด เพื่อให้การขับเคลื่อน Pakbara Village Destination เกิดเป็นรูปธรรม

หลังจากเสร็จสิ้นการเสวนาผู้ประกอบการได้มีข้อตกลง โดยนัดหมายประชุมร่วมกันทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยหมุนเวียนสถานที่ประชุมไปยังสถานประกอบการต่างๆ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการเล่าเรื่องเป็นผู้นำเที่ยวที่ดี สามารถบอกจุดเด่นจุดขายของสถานที่นั้นๆ ได้ นอกจากนั้น กิจกรรมเสวนายังได้รับฟัง “การเตรียมความพร้อมหลังเปิดด่านชายแดนมาเลเซีย มาตรการป้องกัน COVID-19” จากหน่วยงานภาครัฐอีก 3 หน่วยงาน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสตูล, สำนักงานสาธารณสุข อำเภอละงู และความพร้อมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์ COVID-19 อีกด้วย