เทคโนโลยี นวัตกรรมเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังยุคดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังยุคดิจิทัล

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ โรงเรียนวัดท้ายยอ และกลุ่มเลี้ยงปลากระพงหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร้อยตำรวจโทโกวิทย์ รัชนียะ นายก อบต.เกาะยอ พร้อมด้วย นายณลิต พรหมมา ปลัด อบต.เกาะยอ และกลุ่มเลี้ยงปลากะพง หมู่ที่ 9 เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขัน พื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี รองศาตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานวิทย์ เนมใส และคณะ นั้น ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับกลุ่มเลี้ยงปลากะพงหมู่ที่ 9 ได้มีระบบติดตามสินค้า QR Code และการเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นขอใช้ตรา GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย) เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับจากหลายพื้นที่ทั่วโลก โดย ผศ.ดร. ฐานวิทย์ เนมใส อาจารย์ธีระวัฒน์ เพชรดี อาจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ดร.     อธิโรจน์ มะโน และ อาจารย์วสุ สุขสุวรรณ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมฯ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกระบวนการแจ้งเตือนความแรงของคลื่น คุณภาพของน้ำและการบำรุงรักษาระบบในการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังอีกด้วย