กรมวิชาการเกษตรสบช่องยุคทองทุเรียนไทย. เปิดแหล่งเรียนรู้การปลูกทุเรียนหมอนทอง”ภูเขาไฟ” หวังกระตุ้นเกษตรกรใช้เทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตมีคุณภาพ

ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช(ศพก) สวนนายเสริม หาญชนะ กิจกรรม : การผลิตทุเรียน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมร่วมกับความรู้และภูมิปัญญาในการผลิตทุเรียน เงาะและพืชสวนอื่นๆ

สำหรับ ศพก.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกทุเรียนหมอนทอง ซึ่งมีพื้นที่ปลูก2,799 ไร่ เกษตรกร 295 ราย และมีเกษตรกรปลูกเงาะโรงเรียน อีก 55 ราย ในพื้นที่ปลูก 165 ไร่ สินค้าเกษตรเด่นคือทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษ หรือ ทุเรียนภูเขาไฟ โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้จาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จำนวน 200 คน เข้าร่วมงาน