จุราพร จันทร์ขาว ผอ.ธ.ก.ส.ลำปาง ชำระดีมีเงินคืน

นางจุราพร จันทร์ขาว ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง เผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรรายย่อย ตามนโยบายรัฐบาล ในโครงการชำระเงินดีมีคืน แก่เกษตรกรที่มีประวัติการชำระหนี้ดี และมีหนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ที่มาชำระหนี้ ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2559-31 ตุลาคม 2560 ในอัตรา ร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระ ซึ่งการคืนดอกเบี้ยนี้จะนำไปชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่เหลืออยู่

ที่ผ่านมาได้จ่ายคืนดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าในเดือนเมษายนที่ผ่านมา 961,399 ราย วงเงิน 2,091,826,453 บาท

สำหรับรอบต่อไปลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษยน-ตุลาคม 2560 ธ.ก.ส. จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนตุลาคม 2560 ให้แก่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.ที่มีประวัติการชำระดี จำนวน 2.2 ล้านราย ถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างกำลังใจให้เกษตรกรที่มีวินัยการเงินดี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. ประเมินผลแล้วพบว่า ลูกค้าพึงพอใจมาก กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ต่างเห็นพ้องกันว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ และต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจาก วินัย บุญมีพิสุทธิ์