ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มมูลค่าขยะ

อาจารย์นนทลี บุญทัด การุณยศิริ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี เช่น ขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล ขยะเคมี และขยะอันตราย มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ยิ่งจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของเศรษฐกิจยิ่งมากตามจำนวนของประชากร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย การกำจัดขยะแบบผิดวิธี โดยเฉพาะขยะสารเคมี การกระทำที่ขาดจิตสำนึก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตในระยะยาว ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ต้องร่วมมือกันในการกำจัดขยะให้ลดน้อยลง จากปัญหาดังกล่าว ตนพร้อมด้วย อาจารย์เกษสิริ ศักดานเรศว์ และทีมอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้นำนักศึกษา จัดโครงการ BA&IT ร่วมใจคัดแยกขยะอาคาร 24 Season 3 เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างพลังให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้นำขยะเหลือใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงอนุรักษ์

ด้าน อาจารย์เกษสิริ ศักดานเรศว์ กล่าวว่า ปัจจุบัน บริเวณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มีขยะเป็นจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ได้มีการจัดโครงการ BA&IT ร่วมใจคัดแยกขยะอาคาร 24 ขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างพลังให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้นำขยะเหลือใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและเชิงอนุรักษ์ สามารถนำไปต่อยอดในศาสตร์แขนงต่างๆ ได้ ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จ บุคลากร อาจารย์และนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง สามารถลดมลพิษจากขยะได้