เกษตรแปลงใหญ่มะม่วงดอยหล่อแข็งแกร่งตามแนว ตลาดนำการผลิต

คณะกรรมาธิการเกษตรฯ สว. ติดตามผลงาน เกษตรแปลงใหญ่มะม่วงดอยหล่อหลังกรมส่งเสริมการเกษตร ทุ่มพัฒนาจนสำเร็จ แข็งแกร่งตามแนว ตลาดนำการผลิตเมื่อเร็วๆ นี้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภานำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับประเทศครั้งที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 6 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากรเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาที่กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงหมู่ที่ 19 ตำบลดอยหล่อ นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามนโยบายการพัฒนาที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 2580 ของรัฐบาล และการพัฒนาตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ และสามารถบรรลุตามเป้าหมาย ก่อให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยการใช้เทคโนโลยี ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งเกิดการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งจากผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต ที่ช่วยให้ทราบว่าตลาดต้องการอะไร และสามารถผลิตสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการของตลาดสำหรับ ศพก. เปรียบเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้แก่สมาชิกของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันผลิต เป็นการรวมกลุ่มที่มีพลัง เมื่อเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ จากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบเกษตรกรถ่ายทอดสู่เกษตรกรด้วยกันเองทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีลดต้นทุนการผลิต วิธีการพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมถึงช่องทางตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่และชุมชนต่อไป

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอดอยหล่อเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันผลิต ยกระดับการผลิตสู่การรับรองตามมาตรฐาน GAP มีการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ถุงห่อคาร์บอนเพื่อเพิ่มคุณภาพ การคัดแยกผลผลิต รวมถึงแปรรูป อีกทั้งเกิดการเชื่อมโยงตลาดสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ   ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะม่วงส่งออก   แหล่งใหญ่ บนพื้นที่กว่า 794 ไร่ ผลผลิตมะม่วงคุณภาพทั้งหมดมีตลาดรองรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันมีแปลงใหญ่ จำนวน129 แปลง ใน 25 อำเภอ โดยแบ่งเป็น ด้านพืช จำนวน 94 แปลง ด้านข้าว จำนวน 21 แปลง ด้านยางพารา จำนวน 4 แปลง ด้านปศุสัตว์ จำนวน 9 แปลง และด้านประมง จำนวน 1 แปลง อีกทั้งยังมีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 52 แปลงด้วย