แปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง ตรัง เชื่อมโยงเครือข่าย เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 20 ปี ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นการดำเนินงานซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ โดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายของเกษตรแปลงใหญ่ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ โดยเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายการผลิต การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดกับภาคเอกชนแบบประชารัฐ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง ตั้งอยู่ที่บ้านทอนหาญ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเล็กๆ กลุ่มหนึ่งที่เกิดจากการจุดประกายทางความคิดของพนักงาน การยางแห่งประเทศไทย สาขากันตัง ในเวทีประชุมประจำเดือนหมู่บ้านของ 2 หมู่บ้านที่อยู่ติดกัน จนกระทั่งได้หลอมรวม และก่อเกิดมาเป็น “กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง” ในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ด้วยสาเหตุที่สมาชิกอยู่ทั้งใน 2 ตำบล จึงเป็นที่มาของชื่อกลุ่มๆ นี้ด้วยการควบรวมชื่อตำบลเข้าด้วยกัน เพื่อบ่งบอกถึงความร่วมมือของชาวบ้านทั้ง 2 ตำบล

การร่วมมือร่วมใจกันสร้างจุดซื้อน้ำยาง

กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2562 ด้วยสมาชิกเริ่มก่อตั้งเพียงแค่ 37 ราย ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันสร้างจุดซื้อน้ำยางสาขาแรกของกลุ่มด้วยเงินแค่ 375 บาท ส่วนที่เหลือได้รับบริจาคสิ่งของจากสมาชิกกลุ่มทั้งหมด และได้เปิดซื้อน้ำยางครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นับเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราแห่งแรกที่เกิดจากการผลักดันของการยางแห่งประเทศไทย สาขากันตัง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง และกลุ่มนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราเขตพื้นที่อำเภอกันตัง ที่มีการซื้อ-ขายน้ำยางสดผ่านกลไกการบริหารจัดการกลุ่มทั้งระบบตามมาตรฐานที่การยางแห่งประเทศไทยสาขากันตังกำหนด นับว่าเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตและพัฒนาแบบก้าวกระโดดอันเนื่องมาจากกระแสความตื่นตัวของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างการขายน้ำยางที่กลุ่มกับการขายน้ำยางทั่วไป

สมาชิกมาขายน้ำยาง

ปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง มีสมาชิกรวมทั้งหมด 104 ราย มีจุดบริการรับซื้อน้ำยาง 2 สาขา มีปริมาณน้ำยางสูงสุดที่ซื้อต่อวัน ประมาณ 8,000-10,000 กิโลกรัม มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราทุกแปลง

และกลุ่มน้ำยางสดที่อยู่ภายใต้การดูแลของการยางแห่งประเทศไทยในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง รวมกว่า 5 กลุ่ม อันได้แก่ แปลงใหญ่ยางพารา หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน, แปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง ตำบลคลองลุ, แปลงใหญ่ยางพาราบ้านบางสัก, กลุ่มธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองลุ และกลุ่มธรรมชาติคลองไม้แดง ตำบลบ่อน้ำร้อน มาร่วมกันขายน้ำยางในนามของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง ได้มากสูงสุดถึง 20,000-25,000 กิโลกรัมต่อวัน เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและรักษาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุกแปลงของอำเภอกันตัง ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดและเท่าเทียมกัน

รับซื้อน้ำยาง

มีตลาดรองรับผลผลิตตั้งแต่บ่อน้ำยางในท้องถิ่น โรงงานยางแผ่นรมควันเอกชน และโรงงานผลิตน้ำยางข้นในจังหวัดตรัง มีการกำหนดมาตรฐานในการซื้อน้ำยางที่ชัดเจน โดยสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา รวมถึงมีการประกาศราคาซื้อน้ำยางสดในทุกวัน โดยจะเปิดซื้อในราคาเดียวกันทั้งหมด ตลอดไปถึงกระบวนการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งก็เช่นเดียวกันทั้ง 5 กลุ่มของอำเภอกันตัง

การรับซื้อน้ำยางของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา

นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง กล่าวว่า แปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง ได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยางแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจัดการที่ดีมาก ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม มีกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่ชัดเจน มีการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุนโดยการรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยสั่งตัดเพื่อใช้เองภายในกลุ่ม มีการปันผลให้แก่สมาชิกปีละ 2 ครั้ง รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายการขายน้ำยางเพื่อสร้างอำนาจการต่อรองน้ำยางสด ทำให้เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่ม และกลุ่มเครือข่ายยางพาราอีก 4 กลุ่ม ในอำเภอกันตัง

นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอำเภอกันตัง

นายอานนท์ ทองแดง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขากันตัง กล่าวว่า แปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง ถือเป็นต้นแบบของแปลงใหญ่ยางพาราในอำเภอกันตัง สามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่แปลงใหญ่และกลุ่มต่างๆ ได้ การขายน้ำยางไม่เพียงแต่กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยางเพียงกลุ่มเดียว แต่รวมกลุ่มยางพาราอีกถึง 4 กลุ่ม ในอำเภอกันตัง ทำให้สามารถรวบรวมน้ำยางได้สูงสุดถึงวันละ 20-25 ตัน มีตลาดที่แน่นอน และสามารถขายน้ำยางได้สูงกว่าท้องถิ่น 2-5 บาท ซึ่งในปีนี้คาดการผลประกอบการของเครือข่ายยางพาราทั้ง 5 กลุ่ม ในอำเภอกันตัง มีผลกำไรรวมกันไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทอย่างแน่นอน นับว่าเป็นความสำเร็จของการรวมกลุ่มยางพาราในอำเภอกันตังเป็นอย่างมาก

นายอานนท์ ทองแดง ผอ.กยท.สาขากันตัง

จากผลการดำเนินการของกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยางที่กลุ่มมีความเข้มแข็ง ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของเกษตรกรแปลงใหญ่ ทางสำนักงานเกษตรอำเภอกันตังได้ส่งประกวดแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ผลปรากฏได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของทางกลุ่ม และจะเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินการในอนาคตต่อไป

รูปสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่บ้านคลองยาง

ติดต่อเพื่อศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่ กลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายธวัช ส่อซิ้ว ประธานกลุ่ม เบอร์โทรศัพท์ 087-267-9868