สกพอ. เดินหน้า ศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ ตรวจรักษาโรคแม่นยำ สู่ต้นแบบยกระดับสาธารณสุขในพื้นที่อีอีซี

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุข (คนกลาง) นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านสื่อสารบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.นุสรา สัตย์เพริศพราย รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ สกพอ. (ที่ 2 จากขวา) และเจ้าหน้าที่ สกพอ. เยี่ยมชมความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่อาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายเฉิน กัง ผู้อำนวยการบริษัท ไทย โอมิกส์ จำกัด (ขวาสุด) ให้การต้อนรับและร่วมกันบรรยายให้ความรู้แก่คณะที่เข้าเยี่ยมชม

ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่อีอีซี ช่วยยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขของไทย โดยเป้าหมายเพื่อดำเนินการถอดรหัสพันธุกรรม จำนวน 50,000 ตัวอย่างจากอาสาสมัครชาวไทย เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ อาทิ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหายากทางพันธุกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์โดยเฉพาะการบริการสมัยใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเริ่มต้นจากการลงทุนศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนในพื้นที่อีอีซี ทำให้เกิดรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนคนพื้นที่อีกด้วย