ยกระดับเกษตรอินทรีย์ มหาสารคาม

มหาสารคาม – นางอิงอร ปัญญากิจ ผอ.กองส่งเสริมมาตรฐาน มกอช. เปิดเผยตอนหนึ่งขณะเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร ที่ปรึกษาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ว่า มกอช.กำหนดและประกาศใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การส่งเสริมให้ผลิตโดยปฏิบัติตามมาตรฐานและสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564

โดยตั้งวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนและยอมรับในระดับสากล มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 600,000 ไร่ ในปี 2564 และมีเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศ-ตลาดส่งออกเป็น 40:60 และยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด