ม.มหิดล มั่นใจ RFS พร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศบริการประชาชนด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล อดีตผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ ประจำปี 2560 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ RFS คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในอดีตการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลของคณะฯ ยังไม่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาไม่ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ จากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และการบริหารจัดการที่ขาดความคล่องตัว เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดตั้งบริษัท RFS ขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลสู่มาตรฐานสากล โดยมีคณะฯ เป็นผู้ถือหุ้น 100% ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาพยาบาลสู่ประชาชนมีคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน RFS คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้นำด้านการจัดการและเป็นต้นแบบของประเทศในการพัฒนาระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในด้านวิศวกรรมบริการวิศวกรรมชีวการแพทย์ การบริการอาหารผู้ป่วย การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล ระบบโลจิสติกส์ศูนย์บริการลูกค้า การให้บริการอบรม สัมมนา และดูงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในขณะที่ภารกิจและขอบเขตการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการบริหารจัดการที่วิทยาเขตพญาไทเท่านั้น แต่ได้ขยายสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และอยู่ระหว่างการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ย่านนวัตกรรมโยธีต่อไปอีกด้วย

จึงนับเป็นภารกิจที่ท้าทายยิ่งของ RFS ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนให้ทันต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคต

ซึ่งเคล็ดลับสู่การบรรลุเป้าหมายของ RFS อยู่ที่การวางกรอบการพัฒนางาน เริ่มจากการวางระบบงานซึ่งในระยะแรกได้ว่าจ้างบริษัทผู้ดำเนินการสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลรายใหญ่จากยุโรปมาเป็นที่ปรึกษา และการนำมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปัจจุบัน RFS สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ อาทิ ISO9001, ISO 14001, GMP & HACCP และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO90001, ISO 50001, Advanced HA, JCI รวมทั้งการได้รับรางวัล TQC Innovation Plus ประจำปี 2564

โดย RFS ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 และล่าสุดในปี 2565 ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับสากล Biomedical Engineering Certificate (BMEC) โดยสถาบัน ECRI (Emergency Care Research Institute)