CPF พัฒนาโมเดล “โรงเรียนต้นแบบ” เน้นวิชาการ วิชาชีพ ดิจิทัล หนุนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะบริหารโครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ “คอนเน็กซ์ อีดี” เปิดเผยว่า  ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) และร่วมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย โดยในปีนี้ บริษัทฯ วางแผนพัฒนาโมเดล “โรงเรียนต้นแบบ” หรือ School Model” มุ่งเน้นส่งเสริมด้านวิชาการ วิชาชีพ และดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินงานปี 2565 ที่ประกอบด้วย การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้วยโมเดลต้นแบบ การผนึกกำลังจากหลายหน่วยงาน สร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่อยอดเพื่อความยั่งยืน

สำหรับโมเดลต้นแบบที่ซีพีเอฟนำมาเป็นโมเดลพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านวิชาชีพ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร ทำสวนผักผลไม้ครบวงจร ปลูกง่าย ได้ผลเร็ว นำมาแปรรูปได้ การสร้างระบบน้ำอัตโนมัติ การใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชและดิน โครงการฟาร์มไก่พันธุ์ไข่ เสริมทักษะทางด้านอาชีพให้แก่นักเรียน รู้จักวิธีการเลี้ยงไก่ที่ถูกต้อง สามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างรายได้ ที่สำคัญคือ ผลผลิตจากไข่ไก่ นำมาเป็นอาหารกลางวัน และมูลไก่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ย โครงการร้านกาแฟเด็กน้อย ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านการประกอบอาชีพและการค้าขาย เรียนรู้การบันทึกรายรับ-รายจ่าย คำนวณผลกำไรและขาดทุน รวมไปถึงการส่งเสริมการค้าในชุมชน

นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาโมเดลใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้   ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาครูและผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เน้นให้ผู้สอนและผู้เรียนมีเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงสื่อดิจิทัล แพลตฟอร์มในการบริหารการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้จากทุกมุมโลก เช่น  โครงการ Notebook for Education และโครงการ ICT Talent

 

ปัจจุบัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED ในความดูแลและรับผิดชอบของซีพีเอฟ 301 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และสระบุรี โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ของ ซีพีเอฟ (SP) ร่วมเป็นจิตอาสามาทำหน้าที่ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการวางแผนและการจัดการที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาไทย คือ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน