ครม.ดันห้างหุ้นสวนเข้าระบบภาษี ‘พาณิชย์’เจ๋งบัตรปชช.ใบเดียวติดต่องานดีเดย์ 15 ก.ค.

ครม.ดันห้างหุ้นส่วนฯ-คณะบุคคลขึ้นแท่นนิติบุคคลเข้าระบบภาษี โดยยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ จากการโอนทรัพย์สินให้บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ ‘พาณิชย์’ เจ๋งเริ่มใช้บัตรประชาชนใบเดียวติดต่อราชการ ดีเดย์ 15 ก.ค.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 มิ.ย. เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …. เพื่อขยายผลในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล โดยขยายให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล จากเดิมให้บุคคลธรรมดา ไม่รวมห้างหุ้นส่วนฯ และคณะบุคคล

สาระสำคัญ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เฉพาะการโอนทรัพย์สินและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2559-31 ธันวาคม 2560

มาตรการนี้ขยายผลให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล ส่งเสริมให้ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลประกอบธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล เพื่อแสดงผลประกอบการที่แท้จริง สร้างความโปร่งใส และเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงช่วยบรรเทาภาระภาษี ให้กับผู้เสียภาษีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจเป็นนิติบุคคล

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง ว่า เพื่อตรวจสอบและแสดงตัวตนของผู้รับบริการ และอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนที่ติดต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เป็นใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ พร้อมตั้งเป้าจะสามารถเริ่มใช้ระบบดังกล่าวได้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด