ตะลึงคนไทยสร้างขยะวันละ 27 ตัน ‘ไร้วินัย’ ไม่ทิ้งลงถัง กำจัดผิดหลัก!!

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ระดมความคิดร่วมกำจัดขยะ ปลัด ทส.เผยคนไทยขาดวินัยทิ้งขยะไม่ลงถัง สร้างขยะคนละ 1.14 กิโลกรัม ต่อวัน เล็งเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะย่อยสลายยาก ชี้แก้ปัญหาต้องสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกที่ดี กทม.ตั้ง “ชมรมคนริมน้ำ” แก้ปัญหาขยะ ผักตบ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังจำนวนมาก

นายวิจารย์ กล่าวว่า ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสนใจและประกาศเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องร่วมแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยในปี 2559 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัม ต่อคน ต่อวัน ขณะที่ประชาชนก็ขาดวินัย ทิ้งขยะไม่ลงถัง ส่วนสถานที่กำจัดขยะ จำนวน 2,810 แห่งทั่วประเทศ มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 330 แห่ง หรือร้อยละ 12 เท่านั้น ส่วนอีกร้อยละ 88 ยังกำจัดขยะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (ปี 2560-2564) แผนปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มีเป้าหมายจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการในปี 2564 ร้อยละ 75 และจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ได้ร้อยละ 100 ในปี 2562

ปลัด ทส.กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญคือ ขยะพลาสติกที่ไหลลงสู่ทะเล ซึ่งปัจจุบัน ทส.กำลังพิจารณาการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อลดปริมาณขยะย่อยสลายยากเหล่านี้ โดยเฉพาะพลาสติกจำพวกขวด หลอดดูด เป็นต้น นอกจากนี้ทางห้างสรรพสินค้ารวม 16 เครือข่าย ได้ร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ รวมทั้งวันสำคัญสิ่งแวดล้อม สิ่งสำคัญของการแก้ปัญหาคือ การสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน ร่วมลดขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะ นำขยะกลับมาใช้ซ้ำ หมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ และกำจัดขยะอย่างถูกต้องปลอดภัย

วันเดียวกัน นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักการระบายน้ำได้แจ้งไปยัง 50 เขต ในพื้นที่ กทม. ให้การจัดตั้ง “ชมรมคนริมน้ำ” ทั่วพื้นที่ ที่มีแม่น้ำ คูคลอง โดยใน กทม.มีจำนวนคลองทั้งสิ้น 1,682 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทั้ง 50 เขต เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคประชาชนในพื้นที่ที่มีที่อยู่อาศัยใกล้กับคู คลอง เพื่อช่วยดูแลความสะอาด เก็บผักตบชวา รวมทั้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่อย่างใด หากพบว่ามีจำนวนผักตบชวาหรือจำนวนขยะมากเกินไปขอให้แจ้งไปยังสำนักงานเขตนั้นๆ หรือสำนักระบายน้ำเพื่อประสานความร่วมมือต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน