อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ได้รับคัดเลือกเป็น Top 15 โครงการ TOP 100 U2T Projects by Ent

ตามที่สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกันจัดโครงการ TOP 100 U2T Projects by Ent จำนวน 5 ด้าน มีโครงการ 90 โครงการที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ชื่อ “โครงการที่มีศักยภาพในการยกระดับชุมชน” โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Top15 คัดเลือกจาก Top3 ตามประเภทโครงการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) ด้านที่ 2  การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ด้านที่ 3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) ด้านที่ 4 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) และ ด้านที่ 5 การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลของสถานการณ์การระบาดของ Covid-19

ซึ่งผลงานที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ส่งไปร่วมประกวด ผ่านการคัดเลือกเป็น Top 15 จัดอยู่ในด้านที่ 2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ภายใต้ชื่อ โครงการสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดย ดร. ลมุล เกยุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย

ดร. ลมุล เกยุรินทร์ กล่าวว่า โครงการสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการท่องเที่ยว พื้นที่ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลงานที่สร้างคุณค่าให้ชุมชนคลองรี คือ Khlong RI Street Art เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของวิถีคนคลองรีผ่านการวาดภาพด้านศิลปะบนพื้นถนนคอนกรีตที่ขนานไปกับลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาด้านทิศตะวันตกเป็น Landmark และ จุด Check in สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนคลองรี โดยทีมงาน U2T Khlong RI และชุมชนคลองรี ทั้ง 9 หมู่บ้าน ร่วมกันวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวบน Khlong RI Street Art ประกอบด้วย

1) Palm Street Art : โหนดนาเล พืชเศรษฐกิจหลักของคลองรี คือ ต้นตาลโตนด 2) Palm Farmer : คนขึ้นตาล เพื่อนำผลิตผลตาลโตนด ณ จุดเก็บเกี่ยว เป็นน้ำตาลโตนดสด ลูกตาล 3) Farming : วิธีการทำนาข้าวของคนคลองรี 4) Fisherman: การทำประมงแบบวิถีคนคลองรี 5) Local fishes : ชนิดของปลาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำคลองรี ที่ ชาวประมงจับได้เพื่อนำมาบริโภคและจำหน่าย ได้แก่ ปลานิล ปลาดุกทะเล (ปลาบิหลัน) ปลาขี้ตรัง กุ้งสามแม่น้ำ 6) Palm Products : ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด ได้แก่ สบู่ตาลโตนด สครับบำรุงผิวตาลโตนด น้ำยาล้างจานตาลโตนด และถ่านดูดกลิ่น

7) Floating Raft : ล่องแพ แลเล ชมเกาะคำเหียง ผ่าม่านเมฆ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

Khlong RI Street Art นำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนคลองรี โดยมีการพัฒนาต่อยอดในการปรับปรุงภูมิทัศน์ Khlong RI Street Art  ตลาดถนนคนเดิน Khlong RI Street Art การจัดตั้งกองทุนพัฒนาแหล่งเที่ยวชุมชนคลองรี ในการให้บริการแพประชารัฐ ในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ล่องแพ แลเล ชมเกาะคำเหียง จาก Khlong RI Street Art สู่ เกาะคำเหียง และการเปิดให้บริการแพประชารัฐ กาแฟลอยน้ำ ที่บริเวณ  Khlong RI Street Art เปิดบริการทุกวัน ภายใต้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี และสมาชิกชุมชนคนคลองรี