นักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัล ระดับเพชร 20 ทีม

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ “ระดับเพชร” โดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัล ระดับเพชร 20 ทีม จากผลงานทั้งหมด 546 ทีมทั่วประเทศ

โดยทางทีมได้ส่งผลงานที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ภาษา การท่องเที่ยว และสร้างแรงบันดาลใจให้มีจิตอาสาเพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าฝั่งหัวเขา ได้สร้างสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ สินค้าในชุมชน และได้สร้างพื้นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ วัดสุวรรณคีรี ให้กับเด็กและเยาวชนชุมชนตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ The Next Gen คนอาสา พัฒนาสงขลาสู่มรดกโลก ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลประกอบด้วย นายพงศธร บุญสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 นางสาวกวินนาถ ศรีกาญจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เหรัญญิก สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 นายภาคภูมิ ศรีจันทร์เพ็ชร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหการ นายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นายเอกศักดิ์ สงสังข์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้ควบคุมทีม และในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ผู้นำนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ บูรณาการความรู้ ทักษะ ร่วมกันทำกิจกรรมด้วย
ซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ทั้ง 3 คน เข้าร่วมพิธีรับรางวัลและพิธีปิดโครงการ สร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย เด็กอวด (ทำ) ดี และได้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน นำเสนอผลงานในนามตัวแทนทีมภาคใต้บนเวที โดยมี รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กและเยาวชน