มทร.สุวรรณภูมิ คลอดโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี สร้างนักนวัตกรรมมืออาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นส่วนงานภายในของ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะ สำหรับเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะเปิดสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาภายในปีนี้ โดยจัดตั้ง ณ มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมมืออาชีพ โดยปลูกฝังการเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ ปวช. จนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การยกร่างหลักสูตร ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมบริการธุรกิจ และเตรียมเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งทางวิชาการฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) สำหรับเป็นพื้นฐานให้กับทุกสาขาวิชาให้มีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ก่อนจะแยกเรียนตามสาขาวิชาเฉพาะทางในชั้นปีที่ 2 หลังจากนั้นจะมีการจัดให้ฝึกวิชาชีพเฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชาในสถานประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก่อนขึ้นชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา นอกจากความเข้มข้นทางวิชาการผ่านกระบวนการเรียนการสอน

“การฝึกทักษะปฏิบัติด้วยเครื่องมือครุภัณฑ์ที่ทันสมัยโดยการสอนและการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของครู นักวิชาการผู้ชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ การฝึกปฏิบัติให้เป็นนวัตกรรมจิตอาสา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการกำกับดูแลเอาใจใส่แบบพิเศษ (Premium Services) จากคณาจารย์ บุคลากรของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เพื่อความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และสังคม”

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมฯ มีวัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศแล้วยังสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

สำหรับหลักสูตร ปวช.ฐานวิทยาศาสตร์ (STEM) ภายใต้โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 3 กลุ่มหลักสูตรนำร่อง คือ

  1. หลักสูตร ปวช. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ สาขางานเครื่องกลการผลิต สาขางานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ สาขางานโยธาและสถาปัตยกรรม
  2. หลักสูตร ปวช. เตรียมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขางานเทคโนโลยีโลจิสติกส์
  3. หลักสูตร ปวช. เตรียมเทคโนโลยีการเกษตร สาขาการผลิตทางการเกษตร และสาขาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร