ปั้นบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตร

ดร. ถิรนันท์ ศรีกัญชัย คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเผยในโอกาสครบ 3 ปี การก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ว่า เป้าหมายของคณะคือสร้างบัณฑิตมืออาชีพที่พร้อมทำงานได้ทันที ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกงานจริงในสถานประกอบการ โดยนักศึกษาผ่านการฝึกงานอย่างเข้มข้นตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงปี 4 ทั้งนี้ คณะมุ่งสร้างความสมดุลให้นักศึกษามีความเก่งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป และเป็นคนดี มีมารยาท อ่อนน้อมถ่อมตนตามวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย และนอกจากภารกิจในการผลิตบัณฑิตคุณภาพแล้ว คณะยังมีเงื่อนไขต้องทำงานวิจัย มีหน้าที่บริการวิชาการให้ชุมชนสังคม ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างและแบ่งปันคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างไรก็ตาม ถือเป็นคณะใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้พัฒนาต่อไปอีกมาก

“สำหรับปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกที่คณะได้รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคิวเอระดับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม และระดับคณะ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้คะแนนในระดับดี ทั้งระดับหลักสูตรและคณะ นอกจากนี้ยังมีแผนปรับหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม และหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภายในปี 2561 โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในต่างประเทศจะเริ่มรับนักเรียนเกรด 12 สายวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ ส่งมาเรียนที่คณะ และเมื่อนักเรียนชาวต่างประเทศสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตปริญญาตรีแล้ว ก็จะกลับไปปฏิบัติงานกับซีพีเอฟของประเทศนั้นๆ นอกเหนือจากนี้ยังรับนักเรียนไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดีและสามารถสอบผ่านข้อสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เข้าร่วมเรียนกับนักเรียนชาวต่างประเทศด้วย” ดร. ถิรนันท์ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด