วว. ผนึกกำลังพันธมิตร 4 หน่วยงาน สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน/อวกาศยาน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (TSC) และ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทย โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. นาวาอากาศโท สุรศักดิ์ ภู่ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TAI นายสมควร จันทร์แดง ประธานคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ TSC และ นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการ GISTDA ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ภายใต้กรอบความร่วมมือของพันธมิตรทั้ง 4 หน่วยงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้า และเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (S-Curve 7) และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ในการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยผลักดันให้เกิดการส่งเสริมการสร้างและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานพร้อมกับการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการทดสอบชิ้นงาน และให้การรับรองคุณภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐาน AS9100D ทำให้ผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยในชิ้นส่วนอากาศยานที่ผลิตภายในประเทศ

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ วว. จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์/ทดสอบ พร้อมทั้งออกรายงานผลการวิเคราะห์/ทดสอบตามมาตรฐาน และให้ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน รวมทั้งบริภัณฑ์ภาคพื้นและอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานที่สร้างโดยผู้ประกอบการของสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยตามข้อกำหนดผู้ใช้งาน เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับทั้ง 4 หน่วยงาน นอกจากนี้ วว. ยังให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมกันในการผลักดันอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการดำเนินงานของ วว. ภายใต้ความร่วมมือนั้น ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ในสังกัด ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ (AS9100D) มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการผลักดัน ขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

พลอากาศเอก ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด กล่าวว่า TAI จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ที่สร้างทดแทนผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานและประสานงานกับหน่วยผู้ใช้งานในการรับรองมาตรฐาน สนับสนุนข้อมูลและรายละเอียดสำหรับการผลิตชิ้นส่วน การทดสอบ ทดลอง การกำหนดและการขอรับรองมาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยานที่สร้างทดแทน บริภัณฑ์ภาคพื้น อุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เช่น มาตรฐาน AS9100D และ/หรือมาตรฐาน NADCAP หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย กล่าวว่า TSC จะให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรกับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน ให้ความร่วมมือในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยานผลิตและซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้น รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน การทดสอบ ทดลอง ชิ้นส่วนอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยานที่สร้างทดแทน บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน การพัฒนามาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า GISTDA จะสนับสนุนเครื่องมือทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม ในการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุชิ้นส่วนอากาศยาน ตลอดจนอุปกรณ์การพัฒนาปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ที่สร้างโดย TSC ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด รวมทั้งอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน ออกหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ การทดสอบ ทดลอง ชิ้นส่วนอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน ที่ผ่านคุณภาพและความปลอดภัยตามที่ผู้ใช้งานกำหนด และสอดคล้องกับ ISO/IEC 17025, AS9100D, NADCAP ให้ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดัดแปลง ปรับปรุงอากาศยาน/อากาศยานไร้คนขับ/อวกาศยาน บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 02-577-9265-6 Email : [email protected] เว็บไซต์ www.tistr.or.th