จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สยามคูโบต้า ผลักดัน 3 โครงการ ยกระดับภาคการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีลงนาม “พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาด้านเกษตรและโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์” เตรียมผลักดัน 3 โครงการ ตั้งเป้านำความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร ผสานกับองค์ความรู้การเพาะปลูกพืชสมัยใหม่ของสยามคูโบต้าเข้ามาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการภาคการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากข้อมูลของจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 4,700,565 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.36 ของพื้นที่จังหวัด และจากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2562 พบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 117,685 ล้านบาท เป็นรายได้จากภาคเกษตรกรรมเพียง 35,991 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.56 จึงเป็นเหตุผลให้จังหวัดนครสวรรค์จะต้องทำการปฏิวัติการทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยปรับเปลี่ยนการทำนามาปลูกพืชไร่ทดแทน มีการจัดทำระบบโซนนิ่งพื้นที่เกษตรเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชไร่เพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ Smart farm โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยทั้งในเรื่องการผลิต การแปรรูป และการตลาด นอกจากนี้ การนำวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย Model BCG โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอซังข้าวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตอซังข้าวเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ลดการเผาที่ก่อให้เกิด PM 2.5 ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การพัฒนาและยกระดับการทำเกษตรโดยรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ดโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบยั่งยืน ลดการใช้สารเคมีเพื่อลดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ การปลูกพืชทดแทนนาข้าวในพื้นที่รอบบึง การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้น ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบน้ำบาดาล การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ใช้น้ำโดยรอบ ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชน ซึ่งได้แก่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายในการปฏิวัติการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์

ขณะที่ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้าในฐานะองค์กรที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรมานานกว่า 44 ปี เราไม่เพียงคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลและตอบแทนสังคมด้วยนโยบาย ESG ที่มุ่งเน้นใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี มีศักยภาพในการสร้างผลผลิตและเกิดรายได้ที่มั่นคง เราจึงผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนสำคัญในการผลักดัน รวมถึงจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่พร้อมมุ่งมั่นดำเนินแผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องเกษตรกร

และด้วยเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตร ผสานกับองค์ความรู้การเพาะปลูกพืชสมัยใหม่ของสยามคูโบต้า เข้ามาบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อผลักดัน 3 โครงการที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับภารกิจของจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

  1. โครงการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) และ Smart farm จังหวัดนครสวรรค์

“เกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)” เป็นโครงการเพื่อรณรงค์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พร้อมสนับสนุนวิธีการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนับตั้งแต่ปี 2562 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดี และยังสร้างต้นแบบเกษตรปลอดการเผาไปแล้ว 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม/จังหวัดอุบลราชธานี/จังหวัดศรีสะเกษ/จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ลดการเผาในภาคการเกษตรไปแล้วกว่า 40% จากความสำเร็จดังกล่าว สยามคูโบต้าจึงมุ่งมั่นผลักดันแนวคิดเกษตรปลอดการเผาด้วยการ ขยายพื้นที่ความร่วมมือของโครงการ ในปี 2565 รวมถึงจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มีการลงนามในครั้งนี้

  1. โครงการ SIAM KUBOTA Happy Community การพัฒนาชุมชนเกษตรเพาะสุข…สู่ตำบลอยู่ดีกินดี

นโยบายในการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความจนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยมีแนวเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาชุมชนให้พ้นจากความยากจน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรของสยามคูโบต้าสู่ชุมชนอย่างแท้จริงและทั่วถึง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาแปรรูปและการตลาด การเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือกัน เพื่อช่วยลดต้นทุน ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

  1. โครงการพัฒนาพื้นที่บึงบอระเพ็ด และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว

สยามคูโบต้าจะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Smart Farm เกษตรสมัยใหม่ มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนำองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ เกษตรกร และบุคคลที่สนใจด้านการเกษตรมาศึกษาและเรียนรู้ พร้อมทั้งขยายผลให้จังหวัดต่างๆ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อศึกษาความรู้ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรได้ด้วย