ปี 64 ไทยส่งออกสินค้าเกษตรทั่วโลก 1.3 ล้านล้านบาท ปี 65 สินค้าเกษตร ยังสดใสในตลาดโลก

คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกพบว่า ในปี 2564 (มกราคม-ธันวาคม 2564) ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาดโลก เป็นมูลค่ามากถึง 1.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2563 ส่งผลให้ไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรรวม 813,693 ล้านบาท

คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกปี 2563-2564

                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท

การส่งออก 2563 2564 (%)
มูลค่าการค้า 1,706,886 1,985,420 +16
ส่งออก 1,193,161 1,399,557 +17
นำเข้า 513,725 585,863 +14
ดุลการค้า 679,436 813,693 +20

ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ 14 กุมภาพันธ์ 2565

หากพิจารณาเฉพาะการค้าสินค้าเกษตรของไทยกับประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) ภาพรวมการค้ายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.86 คิดเป็นมูลค่า 422,754 ล้านบาท โดยการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.46 ส่งผลให้ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่า 171,355 ล้านบาท ทั้งนี้ ไทยส่งออกไปยังมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมา ได้แก่ เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งสินค้าเกษตรส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องดื่มประเภทนมยูเอชที นมถั่วเหลือง มูลค่า 46,647 ล้านบาท รองลงมาคือ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล มูลค่า 38,075 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ มูลค่า 29,900 ล้านบาท ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่า 28,433 ล้านบาท และของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม มูลค่า 25,099 ล้านบาท

สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรไทยกับประชาคมอาเซียน ปี 2563-2564

                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท

การส่งออกสินค้าเกษตรไทย ปี 2563 ปี 2564 (%)
ภาพรวมการค้า 422,227 442,754 +4.86
การส่งออก 296,792 307,054 +3.46
ดุลการค้า 171,357 171,355 -0.001
ตลาดส่งออก

– มาเลเซีย

– เวียดนาม

– กัมพูชา

 

51,492

59,840

48,311

 

71,115

47,389

45,136

 

+38.11

-20.81

-6.57

กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออก

– เครื่องดื่มนมยูเอชที

– น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล

– ยางพารา (ธรรมชาติ)

– ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้

– ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง และนม

 

47,116

47,597

23,271

25,207

23,507

 

46,647

38,075

29,900

28,433

25,099

 

-1.00

-20.01

+28.48

+12.80

+6.77

ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ 14 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้ ไทยยังสามารถส่งออกได้ดีกับประเทศที่ไทยทำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ซึ่งไม่นับรวมประชาคมอาเซียน โดยไทยสามารถส่งออกในอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงถึงร้อยละ 33.06 หรือคิดเป็นมูลค่า 653,663 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า คิดเป็นมูลค่ากว่า 474,197 ล้านบาท ตลาดส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย จีน เกาหลี นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ตามลำดับ สำหรับสินค้าเกษตรที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันปาล์ม มูลค่า 22,782 ล้านบาท มันสำปะหลัง มูลค่า 41,020 ล้านบาท ยางพาราธรรมชาติ มูลค่า 175,978 ล้านบาท ผลไม้สด มูลค่า 135,991 ล้านบาท และสตาร์ชและอินูลิน มูลค่า 52,805 ล้านบาท

สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรไทยกับประเทศ FTA ปี 2563-2564

                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท

การส่งออกสินค้าเกษตรไทย ปี 2563 ปี 2564 (%)
ภาพรวมการค้า 644,469 833,129 + 29.27
การส่งออก FTA 491,245 653,663 +33.06
ดุลการค้า 388,021 474,197 +40.29
ตลาดส่งออก

– อินเดีย

– จีน

– สาธารณรัฐเกาหลี

– นิวซีแลนด์

– ญี่ปุ่น

 

10,987

219,478

23,675

4,545

128,786

 

30,993

342,580

29,077

5,310

133,886

 

+180

+55

+26

+17

+5

กลุ่มสินค้าเกษตรส่งออก

– น้ำมันปาล์ม

– มันสำปะหลัง

– ยางธรรมชาติ

– ผลไม้สด

– สตาร์ชและอินูลิน

 

4,921

21,763

108,900

85,347

35,975

 

22,782

41,020

175,978

135,991

52,805

 

+363

+88

+62

+59

+47

ที่มา : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ รวบรวมจากสถิติการค้าสินค้าของกรมศุลกากร ข้อมูล ณ 14 กุมภาพันธ์ 2565

“การส่งออกสินค้าเกษตรไทยในปีที่ผ่านมา มีทิศทางที่ดีอย่างมาก แม้ต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 โดยส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการเริ่มมีการปรับตัวตามสภาวการณ์ ทำให้ไทยมีโอกาสและแนวโน้มในการส่งออกเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการเชิงรุกและเชิงรับของภาครัฐ การขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ และที่สำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสินค้าเกษตร ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ อย่างเข้มงวด และเชื่อมั่นว่า ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ในปี 2565 สินค้าเกษตรไทยจะยังคงส่งออกได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” เลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้าย