เปิดคลังความรู้ KU Digital Day : ต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน

ภาพหมู่พิธีเปิด

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน KU Digital Day : ต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน เฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดคลังความรู้นำผลงาน Digital Platform ที่โดดเด่นและใช้งานได้จริงพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ อาทิ Platformการบริการ, การเกษตร, ป่าไม้, ประมง, IT, การศึกษา, สุขภาพ นำเสนอแก่ผู้สนใจเป็นครั้งแรก รวมจำนวน 22 Digital Platform พร้อมกับนำชมระบบคลังความรู้ E-Books ซึ่งบรรจุข้อมูลกว่า 40 Digital Platform เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

อธิการบดี

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีองค์ความรู้ทั้งงานวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลายสาขา กระจายอยู่ในคณะ สำนักสถาบันในวิทยาเขตต่างๆ มากมาย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งสร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้คัดเลือกและรวบรวมเฉพาะผลงานเกี่ยวกับ Digital Platform ของมหาวิทยาลัย

 

ซึ่งเป็นผลงานที่มีส่วนช่วยส่งเสริม แก้ไขปัญหาสังคม ช่วยลดเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานและสะดวกต่อการใช้งาน ฯลฯ นำมาจัดแสดงและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจ ในงาน KU Digital Day เป็นครั้งแรก และเพื่อความสะดวกในการค้นหาคลังความรู้ดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่ให้สังคม  ผู้สนใจทั่วไปได้นำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดทำเป็น E-Books ซึ่งบรรจุข้อมูลเชิงลึกสำหรับ Digital Platform จำนวนกว่า 40 ผลงาน ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่ https://ebook.lib.ku.ac.th/item/3/2022RG0018