มทร.สุวรรณภูมิ ผลักดันและจัดทำหลักสูตร Premium Course

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ “แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนของประเทศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลวง รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรม   โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต