มทร.ศรีวิชัย คิดค้นภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าว วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บรรจุได้จริง ปลอดภัย ไร้สารเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าว โดยได้รับการจัดสรรจัดงบประมาณวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ปลอดสารพิษจากเส้นใยมะพร้าว

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากการตื่นตัวจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี นวัตกรรมภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวมีลักษณะเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ถูกสร้างด้วยวัสดุประกอบด้วย เส้นใยเปลือกมะพร้าว และตัวประสาน นำมาผสมให้เข้ากันด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสม อัดขึ้นรูปเย็น และอัดขึ้นรูปร้อนด้วยแม่พิมพ์ ตามลำดับ จะได้ภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าว เป็นการนำของเหลือทิ้งจากการเกษตรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้แก่คนในชุมชน ทำให้การทำภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวเป็นที่รู้จัก และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วย

จุดเด่นที่ภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการเอาใจใส่ผู้บริโภค โดยในขั้นตอนการผลิตไม่มีส่วนผสมของสารเคมี คุณสมบัติของภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวคือ มีความต้านทานแรงดึง มีความต้านทานแรงอัด และมีความยืดหยุ่น เป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีกระบวนการผลิตที่ง่าย และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สามารถบรรจุอาหารแห้งและเปียกได้ นำกลับมาใช้ซ้ำได้ และย่อยสลายตามธรรมชาติ

ดังนั้น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นการนำเอาผลิตผลทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำไปประยุกต์ใช้เป็นภาชนะ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือให้เหมาะสมตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะกับวัตถุดิบแต่ละชนิด ซึ่งความสำเร็จจากการวิจัยจะทำให้ได้ภาชนะที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะ ลดภาวะโลกร้อน ลดการนำเข้าสินค้า เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีราคาแพง ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศ และเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมภาชนะบรรจุอาหารจากเส้นใยเปลือกมะพร้าวได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีอนุสิทธิบัตรคำขอเลขที่ 2203001405 วันที่ยื่นคำขอ 7 มิถุนายน 2565