ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาปลาเชียงแผ่นอบกรอบ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Startup Company กิจกรรมที่ 3 บ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup Company และพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรม 3.3 บ่มเพาะผู้ประกอบการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปพร้อมพัฒนาสูตรปลาเชียงแผ่นอบกรอบ เพื่อผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร ณ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา