ผังเมือง สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ Thai VERDOC 2022

เมื่อวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยสอนและร่วมแสดงผลงานการเก็บข้อมูลการอนุรักษ์อาคารโรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ (157 ปี) ด้วยวิธี VERNADOC ภายใต้โครงการ Thai VERDOC 2022 มีนักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างๆ ดังนี้ Universitas Indonesia (UI), …Taylor University, Malaysia, Istunbul Technical University, Turkey Royal University fine art, Cambodia คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต