เครื่องขายข้าวสารสด นวัตกรรมแก้จน ช่วยชาวนาขายข้าว สู่ผู้บริโภค

อาชีพชาวนา แบกรับความเสี่ยงในการลงทุนสูงมาก หากผลผลิตเยอะก็เสี่ยงเจอปัญหาราคาข้าวตกต่ำอีก วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องขายข้าวสารสด ช่วยชาวนาเพิ่มโอกาสขายข้าวสารสู่ผู้บริโภค ช่วยปัญหาความยากจนของชาวนาได้ตรงจุด ทำให้ เครื่องขายข้าวสารสด วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Honor Award นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

เครื่องขายข้าวสารสด
ระบบภายในอุปกรณ์เครื่องขายข้าวสารสด

  

เครื่องขายข้าวสารสด

เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาชาวนามักประสบปัญหาขายข้าวได้ราคาต่ำ สวนทางกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ตอกย้ำปัญหาความยากจนให้กับชาวนาไทย นักศึกษา ปวส. 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จึงออกแบบเครื่องขายข้าวสารสด เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา เป็นการส่งต่อข้าวสารที่สด สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ไร้สารเคมีให้กับผู้บริโภค

ตัวเครื่องขายข้าวสารสด ผลิตจากเหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ ขนาด 1 คูณ 1 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร ในการขึ้นโครงชิ้นงาน แผ่นสแตนเลสฟู้ดเกรด ขนาด 0.5 มิลลิเมตร ในการหุ้มทั้งชิ้นงาน แผ่น  สแตนเลส ขนาด 1 มิลลิเมตร ในการขึ้นรูปถังใส่ข้าวเปลือกสด ฝาครอบป้องกันฝุ่น ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก (ชุดตู้ควบคุม MDB : Main Distribution Board) ชุดถังใส่แกลบ ติดตั้งฟิลเตอร์เพื่อกรองฝุ่น

นายอภิชาติ กุลธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

เครื่องขายข้าวสารสด ใช้งานง่าย สะดวกต่อการใช้งาน อุปกรณ์ติดตั้งล้อทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย แถมมีระบบป้องกันการแพร่กระจายฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มาจากข้าวเปลือกและกระบวนการสีข้าวเปลือก รวมทั้งป้องกันไฟดูดด้วยระบบปลั๊กกาว

ขั้นตอนการใช้งาน เริ่มจากใส่ภาชนะในช่องรับข้าวสารสด หยอดเหรียญตามปริมาณที่ต้องการซื้อ เลือกข้าวสารที่ต้องการ กดปุ่มสตาร์ตเพื่อให้เครื่องเริ่มทำการสีข้าว ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบถังเก็บข้าวเปลือกเป็น 2 ถัง คือ ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวเขี้ยวงู หรือข้าวชนิดอื่นๆ ที่ต้องการจำหน่าย แต่ละถังสามารถบรรจุข้าวเปลือกได้ถังละ 50 กิโลกรัม หรือครั้งละ 100 กิโลกรัม

เตาถ่านพับได้ ได้รับรางวัลจากงานวันนักประดิษฐ์ 2563

ทีมนักศึกษาได้กำหนดการขายข้าวสาร 1 กิโลกรัม ในราคา 20 บาท สามารถใช้แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ตรวจเช็กปริมาณข้าวเปลือกที่คงเหลือในตู้ได้ ข้อดีของอุปกรณ์นี้คือ ราคาข้าวหอมมะลิ ประมาณ  7 บาท ต่อกิโลกรัม หากนำมาขายผ่านเครื่องขายข้าวสารสด จะเพิ่มรายได้ในการขายข้าวสารสดอยู่ที่ กิโลกรัมละ 20 บาท หากขายได้หมด 100 กิโลกรัม ในแต่ละวันจะมีรายได้จากการขายข้าวสารสดถึงวันละ 2,000 บาท ต่อวัน ซึ่งเป็นรายได้ที่สูงพอ เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน

สำหรับเครื่องขายข้าวสารสด ทีมนักศึกษามีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 25,000 บาท หากมีผู้สนใจอุปกรณ์ชิ้นนี้ พร้อมจำหน่ายในราคาเครื่องละ 35,000 บาท โดยคำนวณจุดคุ้มทุนของการขายเครื่องขายข้าวสารสด สามารถทำผลกำไรให้กับผู้ขายเดือนละ 10,000 บาท โดยมีระยะการคืนประมาณ 3-4 เดือน ผู้สนใจนวัตกรรมนี้ สามารถดูข้อมูลได้เพิ่มเติมทาง https://www.facebook.com/watch/?v=325777179517404 หรือ https://www.youtube.com/watch?v=ti5qyNSZgwA

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการสอนออนไลน์

 

เตาถ่านพับได้

เตาถ่านพับได้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง จากเวทีประกวด Thailand New Gen Inventors Award 2020 ระดับอาชีวศึกษา กลุ่มการท่องเที่ยว ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563”

การสร้างเตาถ่านพับได้ นำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาแก้ปัญหาการใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิมที่มีตัวเตามีลักษณะหนาเทอะทะ น้ำหนักมาก ถังเปลือกเตาผุกร่อนเร็ว ปากเตาตรงวางภาชนะหุงต้มได้น้อย รังผึ้งบาง เพราะทำด้วยดินปั้นเตาทั่วไป แถมชำรุดได้ง่าย รูรังผึ้งใหญ่ไม่ดูดอากาศ เนื้อเตาทำด้วยดินปั้นเตาทั่วไป ไม่มีฉนวนกันความร้อนระหว่างเตากับตัวเตา อายุการใช้งานน้อยทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ซึ่งเตาถ่านพับได้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้

การออกแบบสิ่งประดิษฐ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังสนับสนุนการบริหารจัดการความสะอาด ความปลอดภัย และสุขลักษณะสำหรับอาหารริมทาง (Street Food) รักษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยอาหารริมบาทวิถี (Street Food) เป็นพัฒนาการของการขายอาหารที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินอาหารของนักท่องเที่ยว และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย

จัดอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรงานเชื่อมให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน

 

ฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย

ปัจจุบัน วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ จัดการศึกษาและให้บริการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน การอาชีวศึกษา สานพลังประชารัฐรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันสถานศึกษาแห่งนี้ เปิดให้บริการการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแก่บุคคลทั่วไป

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพในระบบ นอกระบบ ทวิภาคี และฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลายร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะคุณภาพ ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สามารถส่งเสริมทักษะด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่หลากหลายครบทุกมิติ

นอกจากนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากการเรียนในสาขาที่ตนเองเรียนและได้ประกอบธุรกิจจริง ทำให้ทราบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในแต่ละด้าน สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในอนาคตต่อไป

ครู และทีมนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ เจ้าของผลงาน

ขณะเดียวกันวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ มุ่งเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งความรู้และให้บริการทางวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการทางการได้ยิน (หูตึง และหูหนวก) นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ได้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอาหารและการโภชนาการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยรับสมัครไม่จำกัดจำนวน แค่ผู้สมัครมีบัตรคนพิการทางการได้ยิน/สติปัญญา/การเรียนรู้ จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 มีโอกาสเข้าเรียนฟรี หอพักฟรี  มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาฟรี จนจบการศึกษา

เตาถ่านพับได้ ผลงานนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : https://www.facebook.com/surinpoly/ (เพจวิทยาลัย) หรือโทร. 080-488-3356 พี่เชอร์รี่