คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ยกระดับศักยภาพผู้สอน มุ่งเน้นการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning)

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ที่เข้ามามีบทบาทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายๆ หน่วยงานเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการโดยการรับมือและทำความเข้าใจกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น (New Normal) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียนแทนการสอนในรูปแบบเดิม เพราะผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเป็นการเรียนรู้แทน กล่าวคือผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง ผ่านสื่อสารสนเทศต่างๆ จำนวนมหาศาลบนโลกอินเตอร์เน็ตที่เป็นสื่อหลักที่มีบทบาทแซงหน้าหนังสือ และตำราไปแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนเป็นอย่างมาก

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้เป็น Smart Teacher ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ และเพื่อจัดอบรมเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์

ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการอบรมในหัวข้อ : การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ วิทยากร โดย ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติในหัวข้อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Active learning) การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ กลุ่ม 1 วิทยากร โดย ผศ.ดร.มัฮดี แวดราแม กลุ่ม 2 วิทยากร โดย ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและเทคโนโลยี มุ่งเน้นถึงพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดทำสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบออนไลน์ รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้ต่อไป