สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดกลยุทธ์สื่อถึงตัวเกษตรกรคลิ๊กเดียวทั่วประเทศ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า โลกปัจจุบันการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เกษตรกรยุคนี้ต้องมีแอพฯ,ไลน์ เพื่อให้ทันกับข้อมูลข่าวสาร ทันสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นความสำคัญนี้จึงใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่สร้างเครือข่ายเกษตรกรให้สามารถสื่อสารถึงกันทั่วประเทศ โดยนำข้อมูลที่สำคัญทั้ง เช่น นโยบาย แผนงาน โครงการ แนวโน้มการผลิต การตลาด สื่อลงไปถึงตัวเกษตรกร พร้อมกันนั้นก็รับข้อมูลสถานการณ์การเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งข้อเสนอ,ปัญหาจากเกษตรกรได้ภายในคลิ๊กเดียว 

ซึ่งวิธีการดำเนินการคือเมื่อปี 2557 สภาเกษตรกรฯได้จัดตั้งคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอที่ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรในแต่ละตำบล กับคณะผู้ปฏิบัติระดับตำบลที่ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้าน  ปี 2558 – 2559  ได้จัดประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับทั้งสองระดับเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ นำมาประมวลจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด ซึ่งการทำงานในรูปแบบเครือข่ายมีมาอย่างต่อเนื่องจนปี 2560 นี้ สภาเกษตรกรได้นำเทคโนโลยีกลุ่มไลน์มาใช้ในการสื่อสารของเครือข่ายสภาเกษตรกรที่จัดตั้งขึ้น จนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนทั้ง 77 จังหวัด สภาเกษตรกรมีเครือข่ายการสื่อสารแบบกลุ่มไลน์จำนวน 1,955 กลุ่ม โดยมีผู้แทนส่วนราชการ องค์กรเกษตรกร ตัวแทนเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านขึ้นมารวมทั้งสิ้น 52, 928 คน ดังนั้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรส่งถึงตัวเกษตรกรทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ภายในคลิ๊กเดียว ขณะเดียวกันเกษตรกร ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ก็สามารถสื่อสารถึงสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ภายในคลิ๊กเดียวเช่นกัน และนอกจากการสื่อสารถึงเกษตรกรแล้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติก็พร้อมเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ เอกชน กับเกษตรกร หากส่วนงานใดต้องการสื่อสารกับเกษตรกรทั่วประเทศอย่างทันการณ์สามารถติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ