“เขาคิชฌกูฏ” ยืนหนึ่งสหกรณ์ส่งออกทุเรียนตลาดจีน ทูตจีนมั่นใจเป็นไปตามมาตรฐานจีเอพี พลัส (GAP Plus)

ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายหลัง นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr.Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเกษตรและการพาณิชย์ลงพื้นที่ดูกระบวนการทำงานการรวบรวมผลผลิตทุเรียน ภายใต้มาตรการ Zero Covid เพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิตให้ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากประเทศจีนเป็นตลาดหลักในการรองรับผลไม้ชนิดดังกล่าว

“เป็นครั้งแรกที่ท่านทูตจีนและคณะมาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์เรา ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ท่านให้ความสำคัญกับสหกรณ์เล็กๆ อย่างเขาคิชฌกูฏ วันนั้นท่านก็ยังได้มอบของที่ระลึกเป็นทีวีจอใหญ่ให้กับทางสหกรณ์เราด้วย” นายมนัส พลคิด ประธานสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด เผยความรู้สึกภายหลัง นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr.Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ ในฐานะประเทศคู่ค้าหลักมาตั้งแต่ปี 2545 จวบจนปัจจุบัน

โดยสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการผลิต ควบคู่กับวางแผนการตลาด โดยการส่งเสริมให้มีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มทุเรียน กลุ่มมังคุด กลุ่มเงาะ ซึ่งที่ผ่านมา สหกรณ์มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ รวบรวมผลผลิต โดยสามารถรวบรวมผลผลิตทุเรียน มังคุด จากสมาชิก ได้เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 2,000 ตัน มีมูลค่ากว่า 239 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายไปยังบริษัทส่งออก โดยในฤดูกาลผลิต ปี 2565 สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก จำนวน 4,510 ตัน แบ่งเป็น มังคุด จำนวน 3,800 ตัน เงาะ จำนวน 10 ตัน และทุเรียน จำนวน 700 ตัน

ขณะที่ นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัด (สกจ.) จันทบุรี กล่าวยอมรับว่า เขาคิชฌกูฏ เป็นสหกรณ์การเกษตรแห่งเดียวของจังหวัดจันทบุรีที่ผลผลิตทั้งหมดส่งออกไปยังประเทศจีน โดยผ่านทางบริษัทส่งออก เนื่องจากมีความพร้อมในกระบวนการผลิตทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่แปลงปลูก การรวบรวมผลผลิต ไปจนถึงการบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานจีเอพี พลัส (GAP Plus) และจีเอ็มพี พลัส (GMP Plus) อาทิ การสวมหมวก ใส่ถุงมือปิดหน้า ใส่หน้ากากอนามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่ภายในอาคารสถานที่การรวบรวมผลผลิต จนถึงการขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ทั้งภายในและภายนอกรถ

นอกจากนี้ นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr.Han Zhiqiang) ยังได้ให้ความสำคัญกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเกษตรกรในพื้นที่ โดยเรียกร้องให้เกษตรกรมาเป็นสมาชิกสหกรณ์และทำงานร่วมกับสหกรณ์มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ขณะที่กฎเกณฑ์ของสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องสมาชิกก็มีข้อจำกัด เนื่องจากตามระเบียบแล้วผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจเท่านั้น ขณะเดียวกัน เกษตรกรจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

นายสุริยัน ระบุอีกว่า ปัญหาอีกประการของเขาคิชฌกูฏ เพราะไม่ใช่อำเภอดั้งเดิม แต่แยกออกมาจากอำเภอมะขาม ดังนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัดอยู่แล้ว จึงไม่อยากเปลี่ยนสังกัด เพราะสมาชิกสหกรณ์จะซ้ำซ้อนกันไม่ได้ในภูมิภาคเดียวกัน เพราะฉะนั้นสมาชิกสหกรณ์ฯ เขาคิชฌกูฏ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ และเป็นสหกรณ์แห่งเดียวของจังหวัดจันทบุรีที่ส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน ส่วนผลผลิตของสหกรณ์ฯ อื่นๆ ส่วนใหญ่จะส่งจำหน่ายตลาดภายในประเทศผ่านทางห้างโมเดิร์นเทรดและเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีในฤดูกาลผลิตปีนี้ (2565) มีประมาณ 7 แสนตัน ส่งไปจีนประมาณ 5 แสนตัน ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และจุดรวบรวมของบริษัทเอกชนหรือล้ง เพื่อส่งต่อไปยังบริษัทผู้ส่งออก ส่วนราคาหน้าสวนไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรยังรับได้ เมื่อคำนวณจากต้นทุนอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม และช่วงนี้ย่างเข้าสู่ปลายฤดู คาดว่าผลผลิตทุเรียนในจันทบุรีจะเก็บเกี่ยวหมดประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้